Overzicht_documentatie
1 1946 Albronda, J. De resultaten van de Verloskundige Praktijk ten huize der barenden vergeleken met die der kliniek proefschrift UvA medicijnen literatuurstudie vraagstelling: verlossing thuis versus klinkiek ds I-1 (CSS 418) copie van drukvorm 1946 Van Waesberge, Hhoogerwerf&Richard's N.V. ,Rotterdam
2 1953 Vromen, M. (red.) Voordrachten over Prenatale Zorg bundel sociale geneeskunde prenatale zorg, obstetrie, geestelijke hygiëne, voeding ontwikkeling der organisatie van de kraamzorg ds I-1 (CSS 212, SVI) 1953 uitgave van de Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en Kinderhygiëne, 's-Gravenhage, Inleg: Bloemarts, mej. Mr. C., De ontwikkeling der organisatie van de kraamzorg, ovedruk T.v.S.G. van 27 juni 1947
3 1954 Post, C.R. De Amsterdamse vroedvrouw uit de 18e eeuw ws. proefschrift medicijnen archiefonderzoek I. chronologie van ontwikkelingen binnen de verloskundigen praktijken in de 18e eeuw; II. vergelijking van verloskundige uitkomsten periode 1777-1801 x 1952 ds I-1 (CSS..) Getypte doorslag copiepapier in groene omslag
4 1954 Statius van Eps, Lodewijk Wilhelm Over de Baringspijn proefschrift UvA medicijnen literatuurstudie, enquete pijnbeleving, pijnverlichting ds I-1 (CSS 590a S XI) onvolledige copiëring van het originele (p1512 van totaal>228)+ volledig exemplaar
5 1964 Dasoul, W. De vroedvrouw in Engeland. Verslag studiebezoek aan Londen 21 september t.m 3 oktober 1964 verslag HISP Geneeskundige Hoofdinspectie Volksgezondheid analyse onrganisatie Engels systeem van verloskunde studie en onderzoek van de Engelse organisatie van opleiding en praktijk van vroedvrouwen ds I-1 (CSS S III) Verslag studiereis i.o.v. dr. H.J. Dijkhuis, Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid **koppeling naar Klomp cahier 'De jaren zestig: de vroedvrouw bijna verdwenen, leve de vroedvrouw'
6 1966 geen Overzicht over 15 jaar praktikantenhuis te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs review jaarverslagen over 1951-1966 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS …) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
7 1967 geen Overzicht over 16 jaar praktikantenhuis te Amsterdan jaarverslag studentenonderwijs voortzetting van review 1951-1967 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
8 1967 geen 16e jaarverslag van de praktikantenhuizen te Amsterdam 1967 jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers 1967 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
9 1968 geen overzicht buitenpraktijk 1968, van het WG Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers buitenpraktijk W.G, 1968 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
10 1968 geen zeventiende jaarverslag praktikantenhuizen te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers 1968 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
11 1968 geen overzicht over 17 jaar praktikantenhuis te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs review jaarverslagen 1951-1968 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
12 1968 geen overzicht buitenpraktijk 1968, van het WG Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers buitenpraktijk W.G 1968 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
13 1969 geen overzicht buitenpraktijk 1969, van het WG Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers buitenpraktijk W.G. 1969 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
14 1969 geen 18de jaarverslag van de praktikantenhuizen te Amsterdam 1969 jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers 1969 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
15 1969 geen overzicht over 18 jaar praktikantenhuis te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs review jaarverslagen 1951-1969 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
16 1970 geen overzicht buitenpraktijk 1970, van het WG te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers buitenpraktijk W.G. 1970 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
17 1970 geen 19de jaarverslag van de praktikantenhuizen te Amsterdam 1970 jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers 1970 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
18 1970 geen overzicht over 19 jaar praktikantenhuis te Amsterdam 1970 jaarverslag studentenonderwijs review jaarverslagen 1951-1970 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
19 1971 geen 20e Jaarverslag Verloskundige Praktikantenhuizen te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers 1971 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
20 1971 geen overzicht van 20 jaar Praktikantenhuizen te Amsterdam 1971 jaarverslag studentenonderwijs review jaarverslagen 1951-1971 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
21 1973 geen 22e jaarverslag verloskundige Praktikantenhuizen te Amsterdam jaarverslag studentenonderwijs jaarcijfers 1972 maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds I-1 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
22 1967 Chabot, B.E. Over argumenten voor en tegen Abortus provocatus scriptie medicijnen voor en tegen van het uitvoeren van een abortus provocatus criminalis vs medicinalis ethiek mbt abortusverzoeken ds I-1 (CSS…) over argumenten voor en tegen A P
23 1959 J.M. Sonnen De pijnloze bevalling. Leidraad tot de moderne baringsmethode. Samengesteld door een groep artsen en leidsters, welke zich speciaal hebben toegelegd op de psycho-profiolactische methode, geïntroduceerd door Dr. Fernand Lamazaa van de medische faculteit te script van het uitgegeven boek instructies aan zwangeren door Kruisverenigingen te Breda getypte copie van het door van Holkema & Warendorf N.V. te Amsterdam uitgegeven boek beschrijving bevalling, spieroefeningen, ademhalingsoefeningen, leefregels a.s moeder ds I-1 (CSS 1555) vergelend en broos papier. Advies: waarschuw de dokter ipv de vroedvrouw. Ego-documenten o.b.v. opgenomen ervaringsverhalen van vrouwen na de bevalling
24 1968 Kraamzorg Enschede Functioneel Overlegorgaan, voorzitter J. de Waard, arts Problemen betreffende de verloskunde nu en in de toekomst in de gemeente Enschede 1968 rapport Kraamzorg in Enschede sociale geneeskunde organisatie kraamzorg bij een dreigend tekort aan vroedvrouwen analyse van mogelijke oorzaken van het tekort aan vroedvrouwen, lage honorering; oplossing te zoeken in kraamkliniek? ds I-1 (CSS ...) Rapportage over het besluit om nav tekort aan verloskundigen alle partus in Enschede in kliniek te laten plaatsvinden
25 1967 Central Midwives Board Report of the working party on midwifery training in European countries verslag werkgroep opleiding rapport uit Copenhagen september 1969 voorwaarden waaraan de internationale opleingen moeten voldoen ds I-1 (CSS S III) Engelse tekst. Verslag van International Confederation of Midwives, een voorloper van de ICM?
26 1967 Central Midwives Board Standard course of training for the basic diploma in midwifery (S.C.M.) verslag werkgroep opleiding rapport met aantekeningen indeling van opleiding zoals in Engeland gebruikelijk ds I-1 (CSS …) Engelse tekst. Overzicht van engelse opleiding met aantekeningen.
27 1968 Haire, Doris and John Implementing family-centered maternity care with a central nursery rapport over familie planning sociale geneeskunde geboortezorg in Engeland analyse van problematiek om geboortezorg in Engeland ds I-1 (CSS 767) Engelse tekst. Met opdracht aan J. Kloosterman
28 1952-1955 Commissie Verloskundige Voorziening notulen en correspondentie van de commissie o.a. moeilijkheden nascholing vroedvrouwen; practisch verloskundig onderwijs voor semi-artsen opleiding werkwijze en werkstijl van de commissie onderlinge correspondentie, notulen ds I-2 (CSS …) copieën samengebundeld
29 1969/1970 Baaij, J.H. (Centraal ziekenhuis Alkmaar) Een evaluatie van de poliklinische partus scriptie sociale geneeskunde poliklinische partus overzicht groei poliklinische partus landelijk, vragenlijst/enquête zoals in C.Z in Alkmaar wordt afgenomen voor ds I-2 (CSS …) copie
30 1946 Handt, A.G. de Rapport studiereis Zomer 1946: Denemarken, Zweden verslag vroedvrouwopleiding inrichting opleiding en bevoegdheden skandinavië verslag van curriculum opleiding ds I-2 (CSS …) Engels & Nederlands getypt
31 1968 Driebeek, G. & Lelie, S. Rapport van de werkgroep "Verloskundige Zorg", Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid 1968 verslag sociale geneeskunde veranderingen in verloskundige begeleiding organisatie zorgketen, aanbevelingen ds I-2 (CSS 1787) type-werk of vroeg pc tekstverwerkingsresultaat
32 1963 Dijkhuis, H.J., Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid Rapport over de positie van de vroedvrouw in Nederland uitgebracht door de Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid (bijgenaamd: het Vroedvrouwenrapport) rapport sociale geneeskunde status vroedvrouw in Nederland Bevoegdheid&opleiding; bestand & praktijkgrootte; werkwijze & financiering; historische ontwikkeling; vroedvrouwen in GB, F, B, D ds I-2 (CSS 417) copie van origineel, met annotaties.
33 1963 Hartgerink, H.J., kinderarts De kleine vroedvrouwenpraktijk, een onderzoek naar de omstandigheden van de vroedvrouwen met een praktijk van minder dan 75 bevallingen per jaar onderzoek verslag sociale geneeskunde status kleine praktijk vroedvrouw in Nederland Aantal en spreiding der kleine praktijken; gemeentelijke contracten en nevenbetrekkingen; huwelijk; groei en achteruitgang; noodgevallen; Conclusie ds I-2 (CSS ...) copie met ingeplakte tabellen
34 1968 Rottinghuis, H. Verloskunde Nu en in de Toekomst symposium bundel sociale geneeskunde symposium 13 jan 1968 ter gelegenheid 40 jarig bestaan Anna Paviljoen, OLVG te A'dam o.a Mastboom, J.L. over toekomstige organisatie van de verloskunde in Nl, forumdiscussie ds I-2 (CSS ...) in druk, met foto's
35 1969 Festen, H., algemeen secretaris van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid Jaarverslag 1969 van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid jaarverslag sociale geneeskunde jaaraktiviteiten van de Raad samenstelling van de Raad en haar aktiviteiten ds I-2 (CSS 1789) copie met aantekening 'pag.26' waar melding van moeilijkheden van ziekenfondsen bij verstrekking van verloskundige hulp
36 1957 Idenburg, Ph.J. , Directeur-Generaal van de Statistiek De sterfte in Nederland naar geslacht, leeftijd en doodsoorzaken 1921-1955 jaarverslagen sociale geneeskunde statistieken bundeling jaarverslagen ds I-2 (CSS … ) copie
37 1970 Jansen, J stichting centrum voor kraamzorg Zaanstreek Jaarverslag 1970 Kraaminrichting en kraamcentrum jaarverslag sociale geneeskunde jaarverslag Zaanstreek huis- en inrichtingskraamzorg verloskundig centrum ds II-1 (CSS SX) gebonden copie inleg regelement voor kraaminrichting voor de Zaanstreek
38 1970/1973 Kloosterman, G.J. stichting centrum voor kraamzorg en verloskundige hulp "Zaanstreek" Perinatale sterfte van 1970-1973, kraaminrichting verloskundige huispraktijk overzicht verslag eerste resultaten Wormerveer onderzoek casus besprekingen casus besprekingen ds II-1 (CSS SX) copie
39 1971 Nio, K.S. De positie van de verloskundige in de maatschappij scriptie sociale geneeskunde taak van de vroedvrouw opleiding/taken/historische ontwikkeling in Egypte/ Griekenland/Engeland ds II-1 (CSS 889) scriptie in kader van opleiding tot verpleegkundige
40 1970-1971 Kruijsen, W.J.H.J.M./ e.a. Verslag perinatale en moedersterfte in de verloskundige kliniek van de UVA verslag sociale geneeskunde sterfte cijfers casus besprekingen ds II-1 (CSS…) bijgevoegd beknopt overzicht van 1973-1974
41 1969-1971 Scheurs, P.G.H. Vroedvrouw/verpleegster- Quo Vadis? scriptie verpleegkundige opleiding positie vroedvrouwen in dienstverband vroedvrouwen/ extra murale gezondheidszorg/ intra muraal en toekomstig perspectief ds II-1 (CSS-891) helder verslag
42 1972 Lapré, R.M. Aspecten van marktanalyse m.b.t. verloskundige diensten in Nederland proefschrift Kath. Hoge School Tilburg economische geneeskunde veranderingen van de economie van de verloskundige verloskundige diensten o.b.v. literatuurgegevens/ bevindingen van veldonderzoek/ ziekenhuisbevallingen ds II-1 (CSS-SII77) copie van origineel
43 1972 Ittmann, K. e.a. Advies inzake de verstrekking van verloskundige hulp, Ministerie van Volksgezondheid adviesrapport politieke geneeskunde adviezen m.b.t. nieuwe vormen van verloskundige hulp prenatale zorg en selectie; huisbevalling; kraamzorg; kraaminrichting/verloskundig centrum/klinische bevalling/bevalling in ziekenhuis met vroegtijdig ontslag; ds II-1 (CSS 399) uitgave van het Ministerie in copievorm
44 1972 Ittmann, K. e.a. 4e concept pre-advie inzake de verstrekking van verloskundige hulp, Centrale Raad voor de Volksgezondheid adviesrapport politieke geneeskunde adviezen m.b.t. de ontwikkelingen van nieuwe vormen van verloskundige hulp principe samenwerkingsverband; prenatale zorg en selectie, huisbevalling, kraamzorg; etc. zie nr 44 ds II-1 (CSS 398) uitgave van het Centrale Raad voor Volksgezondheid in copievorm
45 1971-1972 Jansen, J Kraaminrichting, kraamcentrum, Verloskundige praktijk, Stichting voor Kraamzorg en Verloskundige hulp Zaanstreek adviesrapport sociale geneeskunde organogram kraamcentrum Zaanstreek jaarverslagen 1971-1972 ds II-1 (CSS…) helder verslag
46 1973 Frese, H 3de druk U en uw baby voorlichting sociale geneeskunde voorlichting uitdeel examplaar voor ouders ds II-1 (CSS 923) helder verslag
47 1974 Hendriks, J.P.M. (staatssecretaris) structuurnota gezondheiszorg structuurnota politieke geneeskunde nota Nederlandse situatie en vergelijkbare landen ds II-1 (CSS 32) helder verslag
48 1950-1961 CBS mortaliteit aangeboren misvormingen nota politieke geneeskunde nota overzicht mortaliteit in nederland aangeboren misvormingen ds I-1 (CSS 538) helder verslag
49 1967 B.O.S.K. ( bond ter bevordering van de belangen van spastici) gestoorde hereenfunctie als gevolg van stoornissen tijdens zwangerscahp, baring en neonatale periode verslag vaan symposium 25 nov. 1067 sociale geneeskunde verslag gestoorde hersenfunctie ds I-1 (CSS 537) helder verslag
50 1968 Janssens, J Anti-Conceptie, Kunstmatige Inseminatie, bevolkingsdruk, bevolkingsvraagstuk dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde uitleg over de betreffende onderwerpen ds I-1 (CSS …) helder verslag
51 1969 Janssens, J Diabetes en zwangersachp dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde terminologische bespiegelingen diabetes in het algemeen ds I-1 (CSS…) helder verslag
52 1969 Janssens, J de stand van de verloskundige verzorging in nederlan, beschouwingen ontwikkeling dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde problematiek omtrent verzorging ds I-1 (CSS…) helder verslag
53 1972 Janssens, J fantoom dictaat dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde tang van Scanzoni ds II-1 (CSS…) helder verslag
54 1972 Janssens, J prenatale zorg dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde prenatale zorg ds II-1 (CSS…) helder verslag
55 1972 Janssens, J zwangerschapsintoxicatie dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde zwangerschapsintoxicatie ds II-1 (CSS…) helder verslag
56 1970 Janssens, J over nieuwe verloskundige onderzoeksmethode dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde onderzoeksmethoden ds II-1 (CSS…) helder verslag
57 1970 Janssens, J Hormonale Anticonceptie, 1970 dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde hormoonsystemen, laboratorium ds II-1 (CSS …) heldere uitleg. Ingesloten uitleg van de film: Micro Bloed Onderzoek.
58 1973 Janssens, J Foetale groeivertraging en praemature geboorte dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde groeivertraging signalen ds II-1 (CSS …) groeivertraging detecteren zonder echoscopie (1973 nog niet bestaand)
59 z.j. ws. 1969-1972 Janssens, J Het afnavvelen van het kind. Het nageboortetijdperk dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde instructie afnavelen en nageboorte begeleiding ds II-1 (CSS …) afnavelen na uitzuigen baby/ placenta spontaan geboren laten worden
60 1975 Dool, Loes van den Samenwerking van de verloskundige met de huisarts scriptie medicijnenstudie stage ervaringen co-assistent geneeskunde Werkbeleid verloskunde ziekenhuis Purmerend en Zaanstreek ds II-2 (CSS S V) beschrijving van samenwerking in Purmerends ziekenhuis
61 1974 Woelderen, C.L. van, e.a. Advies inzake de raming van de toekomstige behoefte aamn vroedvrouwen door Gezondheidsraad advies aan regering mbt op te leiden aantal verloskundigen sociale geneeskunde Prognose opstelling toekomstige behoefte prognose begoeften; enquête gynaecologen, verloskundigen, huisartsen ds II-2 (CSS 163 conclusie:onmogelijk een betrouwbare inschatting op te stellen
62 1975 Lange, S.A. de & G.Dekker Euthanasie bij pasgeborenen, Advies van de Gezondheidsraad, Min. Van Volksgezondheid en Milieuhygiëne adviesrapport sociale geneeskunde medische ethiek passieve en actieve euthanasie, juridisch aspect ds II-2 (CSS 989) grenzen aan ethiek als wetenschap, rechtsorde
63 1975 Schilstra, S.H.A Ontwikkelingen en verwikkelingen rond de verloskundige zorg in Engeland scriptie verloskunde inleiding van de baring bij toename van hospitalisering nederlands talig over Engelse verloskunde in zeventiger jaren ds II-2 (CSS S III getypte doorslag van een literatuur onderzoek, centraal aandachtspunt: daylight obstetrics, hospitalisatie en inductie
64 1975 A. Lems, samenstelling Nederlandse Organisatie van Verloskundigen bundel verloskundigenvereniging speeches tijdens fusievergadering Speeches en voordrachten gehouden 22 september 1975: fusie Bond van Nederlandse Vroedvrouwen en R.K. Vereniging van Vroedvrouwen ds II-2 (CSS 1903 voordrachten: J. Gerrits; Ph. Lugtenburg; J. Klomp; J. de Vries; P. Muntendam; L. Andriessen
65 1976 Veldman, Frans; W. Pollman-Wardenier Bevestigd leven. Introductie tot de haptonomische prae- en post-natale begeleding voorlichting paramedische wetenschappen Begeleidingsmethode obv haptonomie uitleg door oprichter haptonomie in Nederland, haptonomische geborgenheidscirkel ds II-2 (CSS …) drukvorm: meerwaarde haptonomische begeleiding
66 1976 Academie voor Haptonomie en Kinesionomie Haptonomisch Perspectief 3 voorlichting paramedische wetenschappen bundel met foto's Diverse invalshoeken: kunstgeschiedenis en literatuur naar moederschap vanuit haptonomisch perspectief ds II-2 (CSS …) leuke, gevarieerde bundel
67 1976 Phaff, J.M.L., samengesteld door Stafafdeling Epidemiologie en Informatica en de Geneeskundige Hoofdinspectie afdeling Moederschapszorg en Jeugdgezondheidszorg Statische gegevens over verloskundige zorg 1960-1974, 58, Verslagen Adviezen Rapporten adviesrapport sociale geneeskunde statistieken gegevens verloskundige zorg: geboorten naar plaats, leiding, maternale en perinatale en zuigeligingensterftecijfers; morbiditeit over periode 1960-1974 ds II-2 (CSS 1595)
68 1976 Veldman, F., samensteller, Academie voor haptonomie en kinesionomie Overdrukken uit het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie voorlichting paramedische wetenschappen moederschap en haptonomie artikelenbundel van gepubliceerde artielen in de jaren 1975-1976 ds II-2 (CSS …) diverse invalshoeken
69 1977 Flapper, B. & Jos Gosen De Vroedvrouw in Nederland nu en in de toekomst scriptie paramedische wetenschappen verloskundige zorg beschouwing verloskundige zorg vanuit verpleegkundige opleiding ds II-2 (CSS 1862 ontwikkeling in verloskundige begeleiding in zeventiger jaren
70 1976 Muntendam, P. Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk Bevolking en welzijn in Nederland eindrapport sociale geneeskunde demografie van nederland bevolkingsbeleid ds II-2 (CSS …) uitgebreide getallenreeksen vanuit diverse invalshoeken mbt bevolkingsopbouw
71 1979 dr. C.J. van Hoytema Stichting, cursusleider M.F. Niermeijer, klinisch geneticus Praktische aspekten van de Klinische Genetica bijscholingssyllabus verloskunde klinische genetica erfelijkheid, genmutaties, multifactoriële afwijkingen ds II-2 (CSS 821) geslachtsgebonden afwijkingen, stofwisselingsstoornissen
72 1977 Villforth, John C. Physicals Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound voorlichting radiologie in verloskunde ultrasound introductie technische natuurkunde ds II-2 (CSS …) U.S. Wellfare voorlichting over Ultrasound op mensen. Engels
73 1977 Villforth, John C. Symposium on Biological Effects and Characterizations of Ultrasound Sources bijscholingssyllabus ultrasound in verloskun de natuurkundige, technische benadering van nieuwe techniek technische natuurkunde in verloskundige toepassing ds II-2 (CSS …) Bijscholing, syllabus van echoscopisch onderzoek
74 1977 Festen, H., voorzitter van de Commissie voor Gezondheid op voordracht van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid Advies inzake de Verstrekking van verloskundige hulp, Centrale Raad voor de Volksgezondheid adviesrapport eindrapport Vanaf 1972 een eindconclusie van diverse rapportages Brede advisering aan alle deelnemenden in de verloskundige zorgketen: eindadvies een nieuw advies opstellen ds II-3 (CSS 164 gedrukt
75 1977/1978 Hak, A.M. De plaats van de verloskundige in de gezondheidszorg scriptie cursus ziekenhuisbeleid inventarisatie van werkgebieden voor verloskundigen, toename van klinisch werkende verloskundigen eindconclusie: laat in Nederland de verloskundige bestaan. Pleidooi voor directe consultatie tussen verloskundige en gynaecoloog ds II-3 (CSS 138 3 II) scriptie gedoneerd door A.Jansma-Gazan, ondertekening Mr. A.M. Hak, verloskundige
76 z.j. 1977? Sectie Verloskunde - Gynaecologie onder auspiciën van de Nederlandse vereniging van Ultrageluid in de Geneeskunde en Biologie Erasmus Kursus Diagnostisch Ultrageluid syllabus geneeskunde techniek ultrageluid, echoscopie van zwangerschap uitleg van Doppler eigenschappen toegepast in CTG, DBP meting ds II-3 (CSS ...) copie met foto's
77 1970 Jansma-Gazon, A geschiedenis der verloskunde scriptie verloskunde oudheid tot 1700 Egypte/Middeleeuwen/Renaissance/18de eeuw ds II-3 (CSS ...) getypt verslag
78 1977-1980 Rapport centrale raad/Annemieke Cuppen Verstrekking verloskundige zorg bundel copieen sociale verloskunde visies van verenigingen/ ziekenfondsraad/kamerverslagen opleiding/kosten/kraamzorg/ziekenhuisraad ds II-3 (CSS 164 Aplus) copieen bundel
79 1975 Paul, Richard H med doctor fetal intensivecare/intrapartum monitoring/ cases examples with self instructions lesmateriaal verloskunde herkenning van CTG patronen veel beeldmateriaal van CTG ds II-3 (CSS…) gedrukte bundel engels talig
80 1975 Hom, Edward H Introduction to fetal hart monitoring lesmateriaal verloskunde instructie aanleg CTG CTG/decelaraties? Diverse elektrode beschrijvingen MBO ds II-3(CSS…) gedrukte bundel engels talig
81 1949-1950 van Wichen,F commissie verloskundige voorziening 1949-1950 copie correspondentie tussen verloskundige organisatie centraal ziekenfonds overleg sociale verloskunde honorarium verhoging opleiding vroedvrouwen/ medische studenten ds I-2 (CSS…) bundeling van correspondentie m.b.t. verloskundige honorarium
82 1968-1969 Rijkels, D.K. rapport werkgroep verloskundige zorg raportage sociale verloskunde verloskundige organisatie kostenberaming streven betere resultaten te bereiken ds I-2 (CSS…) fotocopieen
83 z.j. ws. 1969-1972 Ittman,K., Centrale Raad voor de Volksgezondheid Advies inzake verstrekking van verloskundige hulp adviesrapport verloskunde positief advies mbt thuisbevalling, groei vd behoefte poliklinische partus; tekort verloskundige hulp advies inzake verstrekking van Verloskundige Hulp ds II-3 (CSS…) advies aan Minister
84 z.j. z.auteur Jaarverslagen Kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam: 1898-1948 jaarverslag verloskundigen opleiding kopieën van originele jaarverslagen bezetting van school aangevuld met verloskundige resultaten ds zonder jaar (CSS ...) incl. oorlogsjaren WO I en WO II
85 1979 Banta, H. David & Stephen B. Thacker NCHSR, report series 'Costs and Benefits of Electronic Fetal Monitorin: A Review of the Literatre rapport geneeskunde techniek electronische Foetale Monitoring Doel van EFM: hersenschade detecteren en voorkomen ds II-3 (CSS 603) Amerikaanse gezondheidszorg
86 1973 Meuwissen, J.H.J.M., Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Rapport van de verloskundige organisatie van de Ned. Vereniging voor O&G rapport verloskundige zorg standpunt NVOG NVOG visie mbt organisatie zwangerschaps, partale, postnatale zorg, Socio-economische aspecten ds II-3 (CSS 668a) pleidooi voor samenwerking tussen gremia
87 1978 Berkelmans, Ine, Annemiek Cuppen, Joke Hokke, Liesbeth Dijksma Screening scriptie verloskundige zorg Consultatie bij gynaecoloog van alle patiënten bij A 32-36 Statusonderzoek Slotervaart opleiding over de jaren 1979-1980 ds II-3 (CSS 100 S V) 172 -> hiervan 56 = 32,5% med.ind na consult gyn.
88 1978 Hulst, Karje van & Chris Teeuwen, co-assistenten medicijnen Een is niks, twee is zat. Waarom wilt U een kind? Motivatie voor het moederschap, een oriëntatie scriptie geneeskunde Enquête onderzoek motivatie voor moederschap bij een goede orale anti-conceptie ds II-3 (CSS ...) uitvoering: voor PC-tijdperk, omslag handmatig getekend en geschreven. Feministiese standpunt beschreven. Enqueteformulier ingesloten
89 1978 Werkgroep "Vrouw en Arts" Nijmegen, een cliënten collectief Hoe bevallen ziekenhuizen. Een antwoord uit Nijmegen oral history sociale geneeskunde bundeling van impressies verloskundige zorg ervaringen van vrouwen mbt verloskundige situatie in Nijmegen in 1978 ds II-3 (CSS 423 in grote oplage in Nl verspreidt
90 1978 Festen, H. Commissie van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid Advies inzake de verstrekking van verloskundige zorg rapport sociale geneeskunde inbreng door NVOG, Kindergeneeskunde, NOV, LHV en Landelijke Kruisvereniging samenwerking; goede selectie prenatale zorg; huis en poliklinische bevalling;eisen aan ziekenhuizen; medische indicaties en kostenbeheersing; ds II-3 (CSS …) Advies no. 3
91 1977/1978 Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne Nota vestigingsbeleid ministeriële nota sociale geneeskunde verkenning van vestigingsbeleid overheidsbemoeienis mbt vestiging instellingen en beroepsbeoefenaren om tot optimale gezondheidszorg te komen ds II-3 (CSS 972) interessant & gedegen discussiestuk
92 1978 Vogelesang, Martien seniorkoschap verloskunde en gynecologie Nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde en de betekenis daarvan voor de vrouw scriptie geneeskunde verkenning van ontwikkelingen om plaats van bevalling 1960-1975 reactie op bevallen in baringsklinieken in USA en GB ds II-3 (CSS …) benadrukking van de positie van de vrouw zelf tijdens het kindbaren: te snel buiten spel gezet
93 1978 Wüst, Ellen & Klaas Brinkman De fysiologie van het kraambed scriptie verloskundigen opleiding Aandacht voor contrôles in kraambed inventarisatie normaal ontwikkelingen in kraamvrouw. Babyverzorging en borstvoeding ds II-3 (CSS450 S IX) Collage van artikelen en plaatjes
94 1978 Maris, J. & O. Huiberts co-assistenten O&G Diakonessen ziekenhuis Paramaribo Perineum rupturen scriptie geneeskunde perineumrupturen voorkomen en behandeling van perineumrupturen ds II-3 (CSS …) met kolom naar Sellheim waarin oprekkings overzicht van bekkenbodemspieren tijden uitdrijving
95 1977/78 Begley, Cecily M. Episiotomy - a Chance in Midwives' Practice scriptie geneeskunde epitiotomie in USA/GB verloskunde vergelijking rupturen vs episiotomie ds II-3 (CSS…)
96 z.j. z.auteur: Bond van Nederlandse Vroedvrouwen 1950-1960, jaarverslagen, notulen algemene vergaderingen bundel verloskundigen vereniging jaarvergadering notulen en verslagen over reilen en zeilen van de Bond ds zonder jaar (CSS 663a o.a. jaarverslag 1953; herdenken van slachtoffers watersnoodramp
97 1966 z. auteur, uitgave State of Alaska department of health and welfare Midwifery Teaching Guide for Public Health Nurses instructieboek opleiding instructie nurses to midwifes praktijkinstructie kraamverzorging moeder en kind ds I-2 (CSS 911) engelstalig; veel striptekeningen vd verzorging en radiozender bediening mbt consult arts
98 1979/80 Kloosterman, G.J. & C. Naaktgeboren Inleiding in de verloskunde college-syllabus opleiding voortplanting voortplantingsbiologie; geslacht;paring; embryologie; geboorte ds II-4 (CSS …) eerstejaars studie materiaal
99 1977 z. auteur Boerhaave Commissie voor voortgezet onderwijs Neonatologie syllabus postacademisch onderwijs neonaten fysiologie en pathologie o.a asfyxie, longpathologie, infecties ds II-4 (CSS…) uitgebreide uitleg fysiologie en pathologie vd neonaat
100 1957 Kloosterman, G.J. Het universele karakter der verloskunde, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam op maandag 16 december 1957 overdruk opleiding inaugurale rede invloedrijke 'State of the Art' speech ds I-3 (CSS 420 S IX) Origineel ex. In doos 'REDES"
101 1913 Treub, Hector De zorg voor het Moederschap, rede uitgesproken bij de 281e herdenking van den Stichtingsdag der Gemeentelijke Inrichting voor Hooger Onderwijs te Amsterdam overdruk opleiding jubileum toespraak historisch overzicht over voortschrijdend inzicht in zwangerschap en bevalling ds I-3 (CSS 422 S IX) Origineel ex. In doos 'REDES"
102 z.j. Klomp, J. Uit het verleden Tijdschrift voor Praktische verloskunde 1897-1898 bundel Tijdschriften copie van artikelen compilatie van artikelen en commentaar ds z.j.-1 (CSS 1029) persoonlijke visie J. Klomp, geneesheer-directeur Kweekschool voor Vroedvrouwen
103 z.j. Klomp, J. Nederlandsche Maatschappij tot behartiging der belangen van vrouwelijke verloskundigen, die het diploma van vrodvrouw verworven hebben: jaren 1921; Nederlandsche Vroedvrouwenvereniging: jaren 1924/25, 1926, 1929, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937 bundel copieen vereniging vergaderingen notulen dagelijkse problematieken ds z.j.-1 (CSS …) persoonlijke visie J. Klomp, geneesheer-directeur Kweekschool voor Vroedvrouwen
104 z.j. Bot, G.T., A.A. Keizer Zestiende eeuwse obstetrisch/gynaecologische werken in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam overzicht verslag opleiding inventarisatie literatuur beschrijving van 31 aanwezige verloskunde boekwerken: Röszlin, Jason à Pratis, Petrus Tolet, Albertus Magnus, Rueff, Reiff, Gandensis, Dunus, Ferrarius, Merculialis, Wolphius, Rossetus, Anoniem: Dat profijt der Vrouwen; Der vrouwen Natuere ende Complexie; ds z.j.-1 (CSS 932) historische beschouwing over schrijver en zijn werk
105 z.j, ws 1960 ?bij 1973 ingevoerd z.auteur Phenystrict A en B beschrijving voedingsmiddel kindergeneeskunde introductie nieuw geneesmiddel beschrijving Phenystrict bij phenolketonurie ds II-4 (CSS ...) bij 1973 artikelen over PKU
106 1970 Studiegroep Phenylketonurie rapprt van de Studiegroep Phenylketonurie rapport kindergeneeskunde introductie aandoening beschrijving vpreventie etc. ds II-4 (CSS …)
107 1973 Ziekenfondsraad advies inzake onderzoek op phenylketonurie en galaktosaemie advies kindergeneeskunde advies aan Minister kosten en baten van organisatie ter opsporing ds II-4 (CSS ...) wetswijziging
108 1972 Janssens, J Hormonale Anticonceptie, 1972 dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde hormoonsystemen, laboratorium ds II-1 (CSS …) voortgang in kennis in vergelijk met 1970-dictaat
109 z.j. ws. 1969-1972 Janssens, J Het speciële zwangerenonderzoek dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde het uitwendig onderzoek ds II-1 (CSS …) heldere analyse van te bepalen bevindingen tijdens het manuele uitwendig onderzoek
110 1973 Wallenburg, H.C.S. Weeënremmende middelen dictaat medicijnenstudie collegedictaat verloskunde bespreking weeënremmende zo er waren ds II-1 (CSS …) betamimetica: indicaties en contraindicaties
111 1974 Meier, W.J. ism W.Dasoul, A.M. Hak Advies omtrent de plaats van de vroedvrouw in de verloskundige zorg advies aan Centrale Raad voor de Volksgezondheid door verloskundigen sociale geneeskunde plaats van verloskundige in verloskundige zorgketen m.b.t opleidingseisen Doel: inzicht in de rol van de verloskundige: organisatie en financiering ds II-2 (CSS …) Fotocopie, inleg: uittreksel uit het zakelijk verslag van de 184e C.v.G.-vergadering van 6 november 1975
112 1974 Muntendam, P. Bevolkingsvraagstuk. 1. Verslagen, Adviezen, Rapporten, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne rapport sociale geneeskunde overheidsverslagen en -rapportages Bevolkingsgroei, demografische groei, economische gevolgen, aanbevelingen ds II-2 (CSS …) doel: te komen tot inventarisatie van behoefte aan o.a. verloskundige zorg
113 1979 World Health Organization Traditional birth attendants, an annotated bibliography on their training, utilization and evaluation rapport internationale geneeskunde bundel van artikelen over TBA (Traditional Birth Attendants) TBA: in alle delen van de werel over de periode tot 1979 ds II-4 (CSS SIII sortering van artikelen op naam, regio etc.
114 1978 Liesbeth Bennink De ontwikkelingen in het ambt van vroedvrouw in de 18e eeuw in Nederland scriptie geschiedenis/verloskunde ontwikkelingsgeschiedenis inom beroep van vroedvrouw Ontstaan reglementering, onderwijs en examen, historie van Johannes Maas, vroedmeester ds II-4 (CSS ...) gecopieerde scriptie: bevat baringsverslag van geweldadige geboorte assistentie, 1750
115 1970 Europese Gemeenschappen Afschrift van brief S.L. Mansholt aan J.Luns: voorstellen voor richtlijnen inzake de wijze waarop de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van de vroedvrouw worden verwezenlijkt adviesrapport Europese Gemeenschappen vestigingsbeleid 'vrije' vroedvrouwen voorstellen voor richtlijnen voor vroedvrouwen, niet in loondienst: opleiding, examinering, titel ds II-4 (CSS ...) uniformering regelgeving mbt status Europese vroedvrouw
116 1977 Margaret Moodie, department of Health and Social Security The Pattern of Maternity Service in the Netherlands studie sociale geneeskunde vergelijk Engels met Nederlands systeem nederlandse keuzemogelijkheden ds II-4 (CSS 165 S VII enkele vergelijkingtabellen Engeland/Wales met Nederland
117 1974 Alb. J.B. Smulders Kramen in West Brabant openingsrede sociale verloskunde ingebruik stellen kraaminrichting fysiologische partus in 'kraamhotel' ds II-4 (CSS S IV) historische beschouwing over verloskunde toen en nu
118 1977-1978-1979 Perinatale Werkgroep Hardenberg, 1981 Perinatale werkgroep Hardenberg, verslag van de jaren 1977-1979 jaarverslagen sociale verloskunde resultaten verloskunde in ziekenhuis Hardenberg achterland Ommen/Beerzerveld; Gramsbergen/De Krim; vraag: thuis of klinisch bevallen en 32 wkn screening door gyn. Heeft meerwaarde ds II-4 (CSS 141) Anoniem verslag: geen aanwijzingen te vinden wie in werkgroep zitting hadden
119 1979 Paula Polman, Willibrord de Graaf De gecontroleerde geboorte. In de tang van de verloskunde oral history patiëntenervaring beleving van een bevalling Analyse door echtpaar van eigen -slecht verlopen- bevalling ds II-4 (CSS SX kritische beschouwing, gefundeerd door literatuurstudie, interessant cliëntverhaal
120 1978 Martien Vogelesang Nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde en de betekenis daarvan voor de vrouw scriptie geneeskunde/verloskunde rol vrouw vanuit professie verloskunde versus evaring van de vrouw met verloskunde ontwikkelingen vanaf 1960, geschiedenis, mannelijke en vrouwelijke rol in verloskunde, culturele bepaaldheid, verloskunde in U.S.A. ds II-4 (CSS …) conclusie: nieuwe verloskunde gaat voorbij aan het waardengebied van de vrouw
121 1953 Samenstellers (van Bouwdijk Bastiaanse) Repetitie-dictaat verloskunde voor het Arts-examen college-syllabus geneeskunde/verloskunde repertorium Uittrekstel van het gehele verloskunde pakket ds I-3 (CSS …) niet in handel, uitgave van UVA
122 1978/79 Naaktgeboren, C. Inleiding in de verloskunde, syllabus van de colleges gegeven door dr. C. Naaktgeboren college-syllabus geneeskunde/verloskunde collegedictaat verloskunde W.G Voortplantingsbiologie; geslacht;paring; embryologie; geboorte ds II-4 (CSS …) zie ook syllabus Naaktgeboren/Kloosterman
123 1979 Hans Dam Over het gedrag en de houding van de Surinaamse man tijdens de bevalling scriptie geneeskunde/verloskunde cultuuronderzoek, raciale verschillen, man-vrouw interpretaties raciale groeperingen, stad vs platteland, economische status ds II-4 (CSS…) werkveld Diaconessen ziekenhuis Paramaribo, 1979
124 1979 symposiumbundel, z.a. Symposium "het risicokind symposiumsyllabus kindergeneeskunde Vijf lezingen Mortaliteit en morbiditeit bij beademing; hersenbloeding bij pasgeborene; psychosociale gevolgen van geboorte van het risicokind; ethiek; zorgen voor nu en later dsII-4 (CSS 915) tijdloze actualiteit
125 1979 A. Sikkel, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene De Verloskundige organisatie in Nederland. Verslag van de Werkgroep Verloskundige Organisatie verslag sociale geneeskunde State of the Art verloskundige zorg o.a. zwangerschapskaart ds II-4 (CSS 159K) drukvorm en geannoteerd ex. van W.J. Meijer
126 1979 Martie Brouwer e.a. Zorg rond zwangerschap bevalling en kraambed in Wageningen verslag sociale geneeskunde/verloskunde gezondheidsleer verloskundige zorg in kaart gebracht alsmede een survey van interviews onder Wageningse zwangeren ds II-4 (CSS …) Lijvig rapport
127 1979 Bots, R.S.G.M. Echografie in de verloskunde en gynaecologie, met nadruk op real time symposiumsyllabus radiologie in verloskunde echografie (real time) groeicurves, apparaatbeschrijvingen, uitleg metingen ds II-5 (CSS …) symposium aan katholieke universiteit Tilburg
128 1979 Catrien Goos Vrouwenbesnijdenis scriptie antropologische verloskunde clitorectomie overzicht besnijdenis van vrouwen, culturele achtergrond ds II-5 (CSS S IX) verkenning van vrouwenbesnijdenis
129 1979 Völke, Willy & Etto van Waning Yoga en zwangerschapseducatie scriptie zwangerschapsgymnastiek yoga als ontspanningsoefeningen meditatie, yoga als methode van pijnverzachting ds II-5 (CSS S IX) neigt naar yoga als levensovertuiging
130 1979 Klomp, J. Van conceptie tot volwassenheid - een niet te stuiten stroom van medische gegevens? verslag verloskunde uniforme verloskundige verslaglegging: ethiek wie doet de verslaglegging voor wie bedoeld en wat er mee te doen ds II-5 (CSS 449 S II Bescherming van persoonlijke gegevens: openbaarheid of classificeren
131 1988-89 Rijnders, Marlies e.a De vroedvrouw en het medisch tuchtrecht deel I en deel 2 scriptie tuchtrecht medische ethiek behandeling tuchtrecht met casiustiek dsIII-1 (CSS …) begeleiding door J.Klomp
132 z.j. Wolffensperger, Edwin De kwaliteit van de gezondheidszorg visiestuk Wiardi Beckman Stichting gezondheidszorg opvattingen van de PvdA mbt belasting van de gezondheidswerkers en de kwaliteit van zorg ds zonder jaar (CSS 1558) waarschijnlijk een hoffdstuk uit een jaarverslag
133 1982-83 Moedermelk-Poedermelk o.a gedragscode, ethiek vervangingsmiddelen voor borstvoeding tentoonstelling Tropenmuseum WHO gezondheidszorg diverse invalshoeken mbt borstvoeding ds III-1 Artikelen uitgesproken bij de opening van de tentoonstelling 08-12-1982
134 1972-1975-1 Bundeling rapporten Organisatie, visie op verloskunde verslag sociale verloskunde Centrale Raad, verloskundigen, gynaecologen, kruisverenigingen, huisartsen, kinderartsen verloskundige zorgverlening in genoemd tijdperk ds II-5 State of the Art vanuit de diverse gremia
135 1977-1981 Bundeling rapporten Organisatie, visie op verloskunde verslag sociale verloskunde wetgeving EEG overeenkomstmodellen, richtlijnen vanuit EEG ds II-5 (CSS …) Kinderhygiëne thuis door kruisvereniging Overijssel
136 1980 zonder auteur Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Teksten betreffende de verloskundigen. Wetgeving Europese wetgeving sociale verloskunde wetgeving EEG Code L 33 en L 375:erkenning van onderlinge diploma's ds III-1 In Nederlands, ws. Deens en Grieks
137 1980 Eskes, Tom, Herman van Geijn, Gerda Teunissen Fetal monitoring current concepts and controversies U.van Nijmegen symposiumbundel verloskunde CTG Uitleg van aandachtpunten in CTG, MBO niet behandeld ds III- (CSS 602) lijst van deelnemers
138 1966 Bosma-Drop. Joke Methoden ter bestrijding van pijn bij de baring scriptie stafverpleegkunde pijnbestrijding durante partu, historie Narcose; methode Read; Russische methode; muziektherapie; psychoprofylaxe; meningen west-Europa en Amerika ds II-5 (CSS …) copie van scriptie; interessante illustraties met bijbehorende verklaringen in het engels
139 1964 Kruisverenigingen Rapport van de werkkommissie kraamzorg verslag kruiswerk opleiding en taak kraamverzorgsters: regelgeving, studiecurriculum, arbeidsomstandigheden, subsidies ds II-5 (CSS …) samenwerkende kruisverenigingen
140 1980 Dekkers, C & Edith van de Voort De kraamkamer als strijdtoneel. De veranderingen in het vroedvrouwenambt in de 18e eeuw scriptie sociaal economische geschiedenis literatuurstudie: meningen van doctoren en vroedmeesters over vroedvrouwen 18e eeuw status vroedvrouwen in economische context van die tijd ds III-1 (CSS S.I 107) kritische houding van Dekkers/vd Voort tav beschreven geschiedenis over vroedvrouwen: INTERESSANT
141 1980-82 H.J.J. Leenen Centrale Raad voor de volksgezondheid Verzamelde deeladviezen betreffende onderwerpen op het terrein van het patiëntenrecht 1980-1982 adviesrapport wetgeving patiëntenrecht informatie - bescherming privacy ds III-1 (CSS 802) lijvige bundel, veel auteurs
142 z.j. Thompson, Anne Teaching Ethics in Midwifery Education onderwijs midwifery/verloskunde ethiek instructie voor ethiek onderwijs aan verloskundigen ds z.j.-1 Engelstalige instructie
143 z.j. diverse auteurs Midwifery is a labour of love. A sourcebook of factual and moral support for introducing quality midwifery services to your Province or State onderwijs midwifery/verloskunde midwifery revival herintroductie van de vroedvrouw in het verloskundig werkveld van engelstalige gebieden wereldwijd ds z.j.-1 (CSS 105) Engelstalige artikelen, o.a. G. Kloosterman
144 1980 Knuist, Marianne Een langdurige baring scriptie geneeskunde langdurige baring aspecten van begeleiding van een langdurende baring, casusbeschrijving ds. III-1 (CSS SXI) Marianne Knuist specialiseerde zich tot gynaecoloog
145 1980 Polet, Ineke & Nico Koning Professies rondom de geboorte van kinderen scriptie sociologie verzorgingssociologie professionalisering vroedvrouw, natuurlijk en normaal, sleutelen aan relaties en emoties ds III-1 (CSS SII) literatuurstudie over rol die professie in mij spelen: bevoogding: o.a. natural childbirth vs professioneel establishment
146 1980 Enk, A. van Endocrinologie collegedictaat geneeskunde endocrinologie overzicht van de endocrinologie van de mens ds III-1 (CSS …) te gebruiken als naslagwerkje
147 1980 Vlaszaty, A.W.J. Haptonomische zwangerschapsbeleving scriptie geneeskunde haptonomie casusbeschrijving: begeleiding zwangerschap en baring vanuit haptonomisch oogpunt ds III-1 (CSS S IX 147) vanuit een co-assistentschap wordt ahv casus de haptonomische begeleiding geanalyseerd
148 1980 Rijckevorsel, M. van, J.H. Tiel, C.A. Zijm Voedingsbeleid voor gezonde zuigelingen. Een onderzoek op vijf kraamafdelingen en dertien consultatiebureaus scriptie geneeskunde moedermelk - poedermelk voeding van de zuigeling ds III-1 (CSS …) grondige analyse van werkwijze
149 1979-80 Veder-Smit, E. Schets van de Eerstelijnsgezondheidszorg verslag politieke geneeskunde geneeskundige beleid beleidsstukken Tweede kamer ds III-1 (CSS …) kamerstukken
150 1980-81 Veder-Smit, E. Patiëntenbeleid verslag politieke geneeskunde geneeskundig beleid beleidsstukken Tweede kamer ds III-1 (CSS 1782) kamerstukken
151 1979 Sikkel, A. De verloskundige organisatie in Nederland. Verslag van de Werkgroep Verloskundige Organisatie verslag politieke geneeskunde geneeskundig beleid Commissie visie ds III-1 (CSS …) introductie van verlokundige rapport kaart
152 1981 Kilian, W.M. Postpartum Depressie scriptie verloskunde post partum depressie postpartumdepressie ds III-2 (CSS 917) een verkennende studie
153 1981 Biewenga, J.H. et al onderzoekscommissie nationaal overleg beleid 1stelijn. Onderzoek naar de functie van Nobel en een aanzet tot een werkplan op basis van participanten. verslag Nobel, nat. Overleg beleid 1ste lijn taken en organisatie samenwerking tussen gremia ds III-2 (CSS 62A) voorloper van latere raportage
154 1981 Rijpkema-Boere, W.C.E. ned. vertaling 1ste onderzoek bij Nederlands neonaten verslag/scriptie Neonatologie ontwikkeling neonaat meetinstrumenten 1ste jaar baby ds III-2 (CSS SXXII) neonatologie
155 1981 Ezinga, G& Ezinga-Schotten, E.G. routine echoscopie in de verloskundige praktijk scriptie verloskunde echoscopie toepassingsmogelijkheden ds III-2 (CSS SV) bevat veel zwart/wit foto's
156 1981 Peursen, Albertine van Vroede vrouwen, betutteling 50-tiger jaren scriptie sociologie 50-tiger jaren moederschapsidiologie ds III-2 (CSS…) voorstudie promotie onderzoek
157 1980 Trede, K opleidingen tot verloskundige in NL/UK/Belgie/DK/D/France scriptie verloskunde curriclum opleiding vergelijkende studie ds III-2 (CSS…)
158 1982 Gravenstijn,L.J.J. interim advies i.z. risicogroepen voor vaccinatie tegen hepatitis B i.a. komen verslag advies IGZ protocol voorstel toelichting protocol ds III-2 (CSS1786)
159 1982 Borstvoeding Natuurlijk symposium 1982 bundel verloskunde BV BV internationaal onderwijs/moeder of poedermelk ds III-2 (CSS SX5)
160 1982 Vrouwen en gezondheidszorg, zonder auteur medicalisering: de gezondheidszorg als placebo bundel sociologie medicalisering van zwangerschap en geboorte diverse invalshoeken ds III-2 (CSS S) medicalisering vanuit historisch context
161 1982 Kluit-Dijken,C.A.L/KoemeesterA.P. Kunstverlossingen bij het Wilh. Kinderziekenhuis 1979-1980 scriptie verloskunde kunstverlossingen epidemiologische benaderingen ds III-2 statistische benadering
162 1982 Hendriks, Thea/Kuitert, Kaisa wel en wee over vrouwen, vr vrouwen en mediese stand scriptie rechten feminisme vroedvrouwen in het feminisme ds III-2 (CSS SVII 108) interessante historisch sociologische benadering van het beroep vroedvrouwen
163 1959 Dankmeijer, J. Leonardo's beeld van de natuurlijke mens jubileumuitgave verloskunde tekeningen van Leonarda da Vinci copieën (11) van schetsbladen met begeleidende verklaringen door professor Dankmeijer ds II-5 (CSS 1754) platen lenen zich voor illustratie
164 1982 diverse auteurs, o.a.: N.O.B.E.L Prijzenslag: hoeveel kost een verloskundige? bundel economische geneeskunde kostenraming van verloskundigen Advies reguliere financiering samenwerkingsverbanden in de eerstelijns gezondheidszorg, NOBEL mrt 1981;Rapportage van de Financiële Commissie van NOBEL, correctie 1982; Op zoek naar een passende prijs: rapport van de commissie prijsvorming in de zorgsecto ds III-2 (CSS…) pogingen om tot een reeële vergoeding voor verloskundige zorg te komen
165 ws 1982 Hoorn, C.M. van Een bijdrage tot de geschiedenis van de verloskunde in Zierikzee (dln 1, 2, 3) Kroniek van het land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) sociale geneeskunde medische geschiedenis chronologische beschrijving verloskundige zorg beginnende bij oudheid, middeleeuwen, verlichting, eindigend bij de organisatie in 20e eeuw ds III-2 (CSS SI 106) veel copieën van artikelen en namen van vroedmeesters en vroedvrouwen: inleg deel 2&3 in drukvorm
166 1982 Weijden, Beate van de, jan Doornbusch, Klasien Eeltink Motivatie van thuisbevallen scriptie gezonheidskunde thuisbevallen Verklaring zoeken voor verschuiving van begeleiding door vroedvrouw naar begeleiding door gynaecoloog ds III-2 (CSS S V 99) oppervlakkig
167 1981-2 Naaktgeboren, C. Inleiding in de verloskunde, syllabus van de colleges gegeven door dr. C. Naaktgeboren collegedictaat geneeskunde anatomie verloskunde: tot en met de partus ds III-2 (CSS…) zie syllabus Naaktgeboren&Kloosterman in ds II-4
168 1981 Smits, Frans De doeltreffendheid van het selectiesysteem binnen de verloskundige zorg dissertatie verloskunde selectiesysteem V.I.L.: bruikbaarheid en toepassing ds III-2 (CSS…) bespreking van alle in de VIL genoemde oorzaken voor een veranderend risicoprofiel; kanttekeningen bij baringsverloop in zks - thuis
169 1982 Nederlandse Vrouwen Raad: NVR Jaarverslag 1982 verslag sociologie positie van de vrouw in de maatschappij diverse verslagen van commissies, o.a commissie gezondheidszorg waarin Cor Brink-Bruyn ds III-2 (CSS …) A5 formaat
170 1981 Nederlandse Vrouwen Raad: NVR Jaarverslag 1981 verslag sociologie positie van de vrouw in de maatschappij diverse verslagen van commissies, o.a commissie gezondheidszorg waarin Cor Brink-Bruyn ds III-2 (CSS …) A5 formaat
171 1980 Veder-Smit, E., Ziekenfondsraad Poliklinische bevalling advies sociale geneeskunde poliklinische partus meningvorming door Gezondheidsraad ds III-2 (CSS 1777) A5 formaat
172 1983 Brinkerink, A., Titus Vorstermans Oh wee… veranderingen in de verloskundige zorg scriptie andragologie ontwikkelingen in verloskundige zorg verloskundige zorg afgezet tegen historie, medisch vertoog met normering van de M.I. en het marktmechanisme (natuurlijk-verhoogd risico=pathologie) ds III-2 (CSS…) Nadruk op het dalend aantal thuisbevallingen
173 1983 Bleker, O.P., F.B. Lammes, P.E. Treffers, cursusleiders Inleiding selectie en screening in de verloskunde en gynecologie bundel nascholing verloskunde PAOG screening, medische indicatiestelling, foetale groei nascholing mbt screening SOA, risico-selectie, foetale groei achterstand ds III-3 (CSS …) Keesings Medisch Archief supplement A-1983
174 1983 Philippi, Annemarie De voortuin van de vroedvrouweenpraktijk, ontwikkelingen in de zorg scriptie pedagogie positie vroedvrouwen en prenatale zorg vijftiger jaren positie, opleiding werksituatie van vroedvrouwen, prenatale zorg en voorlichting ds III-3 (CSS …) Nadruk op rol kruisverenigingen mbt voorlichtingsrol aan a.s. moeders
175 1983-4 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1983 en 1984 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds III-3 (CSSSV 153 verloskundige jaarresultaten
176 1983 Berkhof, Nico, Bert Maarleveld De verloskundige praktijk te Harderwijk ( een verslag over de jaren 1980 t/m 1982) scriptie verloskunde verloskundige resultaten Harderwijk cijfermatig reproductie van verslagen van Harderwijkse praktijkvoering ds III-3 (CSS…) zie ds II-4 Perinatale Werkgroep Hardenberg
177 1983 Hoed, Ineke den, Minke Koopmans De verloskundige zorg in Utrecht scriptie ziekenhuiswetenschap verloskundige zorg organisatie Utrecht historische benadering naar situatie in Utrecht, met kopje verloskundigen aan het woord ds III-3 (CSS…) Stichting Vrouwengezondheidscentrum, Maliesingel 46, 3581 BM Utrecht.Interviews met buitendienst A.Z.U.; mw. Flos; Aleid Beks&Annemiek Cuppen; Verhoeven-Delhij
178 1983 Vrouwengezondheidscentrum Bevallen in Utrecht. Informatie- en diskussiestuk over de verloskundige zorg in Utrecht voorlichting feminisme verloskundige voorlichting over Utrecht Goede voorlichting over bestaande verloskundigen praktijken en ziekenhuizen in Utrecht ds III-3 (CSS …) Utrecht: 7 ziekenhuizen en 5 verloskundige praktijken, bijgevoegd editie 1984
179 1983 Bennink, Liesbeth Van vroedkonst tot Obstetrie. De ontwikkelingen in het ambt van vroedvrouw over de periode 1600-1800 in de Republiek scriptie geschiedenis/verloskunde verloskundige organisatie historische benaderingen van ontwikkelingen vroedvrouw en haar ambt ds III-3 (CSS …) Bevat Bijlagen waarin overzichtelijk opleidingen, verloskundige werken aan hand van vroedvrouwen. Zie ook ds II-4
180 1983 zonder auteur Neonatale Neurologie, syllabus 10e Najaarssymposium Ned. Ver. Voor Kinderneurologie syllabus neonatalogie 14 onderwerpen uit de neonatologie o.a. neurologische ontwikkeling van de dysmature pasgeborene(Walther, F.J.), bij prematuren (Casaer, Paul) ds III-3 (CSS …) in druk
181 1983 Blok, Wim i.o.v. Werkgroep gezondheidszorg Zeeuwsch-Vlaanderen Tussen artsenmacht en patiëntenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg. Voorafgegaan door een algemene beschouwin en een handleiding onderzoek verslag sociologie medische missers klachtenprocedures en hun effectiviteit ds III-3 (CSS…) uitgebreide analyse over klacht - verwerking- effect. Letselschade is nog niet uitgevonden
182 1983 Buddingh, Henk, Henk Hoitzing Verloskundigen en de WHO-code. Een oriënterend onderzoek onder verloskundigen naar de naleving van enkele artikelen uit de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk in Noord-Nederland onderzoek verslag sociaal medische wetenschap borstvoeding - poedervoeding attitude van verloskundigen mbt borstvoeding en flesvoeding ds III-3 (CSS…) veel ruimte voor overheids- en WHO adviezen
183 1983 Caransa, Karin, Philippi Annemarie Vroedvrouwen in de tang. Een onderzoek naar de positie van vroedvrouwen anno 1983 scriptie pedagogie situatieschets positie vroedvrouwen belang van de taak van de vroedvrouwen in de verloskundige zorgketen ds III-3 (CSS 173 SIV) scriptie besproken in TvV 1983
184 1984 Tordoir, M.B.M. Kraamschut en ziekenhuisscherm in de geschiedenis van de Lage Landen scriptie kunstgeschiedenis kamer- en bedschermen via afbeeldingen de geschiedenis beschreven ds III-3 (CSS S I) p21 advertentie waarin verzocht wordt afbeeldingen van verplaatsbare schermen op te sturen
185 1985 zonder auteur (s) Jaarverslag 1984 vereniging van nederlandse ziekenfondsen jaarverslag sociale, economische geneeskunde handel en wandel der ziekenfondsen introductie van personen van belang binnen ziekenfondsen, grenzen aan diverse gebieden van vergoeding ds III-3 (CSS …) duidelijk verslag, verloskunde bij extramurale zorg
186 1984 Lefèber-Mans, Yvonne Bijscholing van traditionele vroedvrouwen in het kader van primaire gezondheidszorg. Mogelijkheid en wenselijkheid nader onderzocht aan de hand van literatuur en eigen onderzoek in Ghana scriptie antropologische verloskunde verloskunde multicultureel TBA, Afikaanse gewoonten tijdens geboorten ds III-3 (CSS S III 73) veel enquete materiaal! Leuk!
187 1984 Gijzel, Simone De positie van de Nederlandse vroedvrouw scriptie politicologie functie - kwaliteit - positie Aandeel in de hulpverlening, waardering, machtssystemen van geneeskunde ds III-3 (CSS S II) ruimte voor regelgeving door overheid
188 1984 Dijk, S.G.M. van De bevalling, psychologisch bekeken scriptie fysio-therapie pre- en postnataal cultuur, persoonlijkheid fysieke en psychologie van de omgeving ds III-3 (CSS…) interessante literatuurlijst
189 1984 Berg, Louise de Groepsvoorlichting aan zwangere Turkse en Marokkaanse vrouwen. Een experiment in het A.Z.Utrecht verslag voorlichting voorlichtingsprojekt werkgroep uit diverse gremia, onderwerpen voorlichting o.a. anticonceptie ds III-4 (CSS S X) p62 gesprekspakket
190 1984 Amstel, Nico van Acupunctuur in de verloskunde en gynaecologie verslag voorlichting alternatieve behandelmethode uitleg acupunctuur naaldtherapie, oorpunctuur als analgesie in oorpunten ds III-4 (CSS ...) o.a. toepassingen pijnverlichting in algemeen
191 1979 Bergstein, N.A.M., A.A.Haspels Professor K. De Snoo Memorial Congres. In cooperation with the 11th Meeting of the Organisation Gestosis symposiumbundel verloskunde epidemiologie, laboratoriumuitslagen, DM, immunologie, leveraandoeningen internationale groep sprekers over leverintoxicatie, gewichtstoename, groeiachterstand en hypertensie in prenatale zorg ds II-5 (CSS 922) Bundel engelstalig; voordracht door W.J. Meijer en J. Klomp
192 1984 Stoelinga, S.J.M. Over de mate waarin diagnostisch ultrageluid kan worden toegepast in de zwangerschap scriptie verloskunde ginvloeden van ultrageluid op biologisch weefsel instraling energie, uitwerking, waar blijft warmte, gemeten invloed: temperatuursverhogingen in weefsels, conclusie: voorzichtigheid geboden ds III-4 (CSS …) begrijpelijke en grondige behandeling van echo
193 1984 Walbeek, Joseph W., Fred J. Grauenkamp Knelpunten in de verloskunde. Een exploratie naar de problemen die verloskundigen bij de uitvoer van hun taak ervaren en de maatregelen die zij gebruiken om die problemen op te lossen en/of te voorkomen. scriptie klinische psychologie KHT verloskundigen en taakafbakening theoretische en praktische doelstelling beschreven, opleiding, bevoegdheid maatschappelijke positie verloskundigen ds III-4 (CSS S VII 249) mooi gestructureerd onderzoek waarin verloskundigen aan het woord komen
194 1984 Voort, Edith van der De positie van de vroedvrouw bij de medicalisering van zwangerschap en bevalling, 1920-1940 scriptie sociaal economische geschiedenis ontwikkeling in de gezondheidszorg, medicalisering, situatie van verloskundigen in Interbellum, geschiedenis van ziekenfondsen situatie in Interbellum: salariëring, pensioen, ziekenfonds, Bond van vroedvrouwen, regeringsbeleid ds III-4 (CSS S V) interessante scriptie, zeker m.b.t. tijdperk
195 1984 Horst-van de Windt, R.L. van de Vertikaal bevallen en liggen blijven. Dit is het verhaal van een in eerste instantie ongewenste zwangerschap oral history cliënt van verloskundige: oral history ervaring en beleving van een zwangere Belevingen in drie delen: zwangerschap, baring en kraamtijd ds III-4 (CSS …) mooi en levendig ego dokument
196 1984 Royal College of Midwives Trust Advanced diploma in midwifery course proposal. A modular course extending over six monts is proposed, to be offered in four 5-weeks modules at the Royal College of Midwives Trust curriculum verloskunde opleiding Engeland inhoud van 5-weken modules en examinering ds III-4 (CSS 1080) Engelstalig
197 1982 Hendriks, Thea/Kuitert, Kaisa wel en wee over vrouwen, vroedvrouwen en de mediese stand scriptie bestuurskunde/rechten positie van de vrouw in de maatschappij bespreking gang van zaken om bevallen, verloskundigen, plaats van bevalling ds III-4 (CSS VII 108) feministisch insteek: macht over vrouwen
198 1985 Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen Blijvend Perspectief adres aan 2e kamer verzekeringen stand van zaken overzicht van verzekerden, premie, kosten; voorstel opheffen vrijwillige ziekenfondsverzekering; waterdicht 'schot'tussen zkfonds en zkpart.verzekering ds III-4 (CSS…) in bijlage II de invloed van de Duitse bezetter op het ziekenfondswezen
199 1985 zonder auteur Jaarverslag 1985 van het Verloskundig Praktikantenhuis bij de Universiteit van Amsterdam jaarverslag verloskunde praktische verloskunde maternale mortaliteitscijfers&kindersterfte ds III-4 (CSS…) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
200 1985 Moll, Loes, J. van Dam, Sylvia de Haan Een vergelijkend onderzoek naar horizontaal en verticaal baren scriptie verloskunde baringshoudingen bloedverlies, uitdrijvingsduur,rupturen ds III-4 (CSS S IX) verschillen tussen verticaal en horizontaal wel/niet te constateren.
201 1985 zonder auteur Perinatale Werkgroep Hardenberg. Lustrumsymposium perinatale samenwerking, zo ja, waarom dan niet? symposiumbundel verloskunde benadrukken van samenwerken tussen professionals visie door sprekers op samenwerking tussen 1e en 2e lijn ds III-4 (CSS S IV 97) gelegenheidssymposium obv verkregen subsidies
202 1985 Belsey, Mark A., voorwoord Traditional birth attendants: a resource for the health of woman bundel internationale verloskunde traditionele(niet westers opgeleide) vroedvrouwen, geboorteverzorgsters diverse aspecten en vormen van TBA ds III-4 (CSS S III) interessant naast scriptie van Yvonne Lefèber-Mans ds III-3
203 1985 Warnars, H. A. G. kanttekeningen bij het gebruik van diagnostisch ultrageluid in de zwangerschap scriptie techniek en verloskunde biofysica van ultrageluid effect op biologische weefsels ds III-4 (CSS S V) te plaatsen in de discussie of ultrageluid schadelijk voor het gehoor van de ongeborene kan zijn, zie Stoelinga ds III-4
204 1985 Mourik, M.J.A. van, voorzitter Vereniging voor Familie en Jeugdrecht Bijzondere wijzen van voortplanting, draagmoederschap en de juridische problematiek. rapport rechten; ethiek problematiek rond bevruchting en afstamming K.I., I.V.F., draagmoederschap: positie van de geborene en zijn haar biologische/sociale herkomst; wat te doen met zaad/eicel als donor overleden ds III-4 (CSS…) analyse van de ethiek van donorzaad/eicel en draagmoederschap
205 1985 Hansen, Els, Tannie Kosten, Reé Meijer Zwangerschapsvoorlichting aan groepen Marokkaanse vrouwen. Een project in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam rapport gezondheidsvoorlichting voorlichting aan allochtone vrouwen beleidslijn opbouwen mbt begeleiding allochtonen ds III-4 (CSS…) Gezondheid voorlichting en onderwijs
206 1985 Hóppener, Vic, Elianne Snoeren Thuis en poliklinische bevalling vergelijken? Een pilot-study naar parameters voor de vergelijking van de poliklinische bevalling en de thuisbevalling en een onderzoek naar de Langelijke Verloskunde Registratie scriptie/verslag sociale geneeskunde analyse van trend om thuis dan wel in polikliniek te bevallen nav verzoek verloskundigen Gelderland doel is het bepalen van betrouwbaarheid en validiteit van registratieformulieren van de VIL ds III-4 (CSS…) Onderzoek aanvraag Gelderse verloskundigen ism Wetenschapswinkel Nijmegen en het Nijmeegse Universitair Huisartsen Instituut
207 1985 Verwoerd, M., A. de Gaaij, M. Wijnsma De begeleiding van medische indicaties door verloskundigen in ziekenfondsregio het Gooi en omstreken scriptie verloskunde samenwerken 1e en 2e lijn beschrijving van het spontane samenwerkingsspel ds III-4 (CSS S II) verlengde arm constructie
208 1986 zonder auteur Inventarisatie: van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen het kruiswerk verslag sociale geneeskunde organisatie zorgverlening, financiën, arbeid overzicht van alle lopende onderzoeken ds III-4 (CSS …) gezamenlijk kruiswerk
209 1985 Pampus, Mariëlle van Keuze-onderwijsverslag over episiotomieën scriptie onbekend episiotomieën vergelijking tussen frequentie episiotomieën in Amerika en Nederland ds III-4 (CSS ...) voorkomen van episiotomieën
210 1986 Crébas, Aya, Beatrijs Smulders Taakafbakening binnen de verloskundige zorg in Nederland nota werkgroep 78 medische macht rapportage van status ds III-5 (CSS S IV) feminisme en vrouwenemancipatie
211 1986 Crébas, Aya, Karin Caransa De positie van de zelfstandig gevestigde verloskundige in Nederland verslag werkgroep 78 state of the art verloskundigen identiteit, professionalisering ds III-6 (CSS 151a 9 IV status verloskundige in natuurlijke verloskunde
212 1986 zonder auteur Programma en beleidsplan 1986 voor onderzoek nationale kruisvereniging verslag sociale geneeskunde organisatie zorgverlening, financiën, arbeid beleidsplan ds III-5 (CSS...) gezamenlijk kruiswerk
213 1986 Gast, P., P. Meermans, E. de Muinck Keizer Mythen en riten rond de baring scriptie verloskunde gebruiken om zwangerschap en baring aanbevelingen vruchtbaarheid te bevorderen, zwangerschap en baring te verbeteren door eeuwen heen ds III-5 (CSS IX 425) antropologisch onderzoek, rites de passage, gebpdem em taboes
214 1986 Keijzer, Irma Medicalisering van het verschijnsel zwangerschap en baring scriptie verloskunde medicalisering en plaats van geboorte medicalisering, regulering en financiering, hulpverleners en plaats van bevalling ds III=5 (CSSS V 155) o.a gecreëerde pathologie in ziekenhuis
215 1986 3e jaars leerling vroedvrouwen, Kweekschool voor vroedvrouwen, Amsterdam 1986 Irritatie rond de medische indicatie scriptie verloskunde bundel artikelen, 4 M.I's nader bekeken Interviews, samenwerking in het verloskundig werkveld mbt HPP, vag. Kunstverlossing, gebroken vliezen à terme, habituele abortus ds III-5 (CSS S V 154) studenten Malou Kenipers, Annemiek van der kraan, Petra Blokker, Betty de Vries, Odilia As, Herma Nijhof, José Bakker, Nelly Kurver, Wilo Los, Mirjam Konijn, Fayette Buist, Lilian Grupping, Nynke van Duivendijk, Ans Ohms, Rafaël van Crimpen, Maria Oortvel
216 1986 Borg, Els van der Een beroep uit roeping gekozen. Veranderingen in de rol van vroedvrouwen bij zwangerschap en geboorte in Zuid-Spanje scriptie culturele antropologie begripsverandering, sociale kenmerken, hospitalisering casus Maruja, vroedvrouw, geschiedenis van het beroep, professionalisering ds III-5 (CSS…) interessante chronologie in ontwikkeling in het vroedvrouw zijn in Spanje
217 1986 Wetenschapswinkel UvA, Schillemans, Kitty, Lida Sondermeijer Meer informatie over de vroedvrouw gewenst? onderzoeksrapport andragogie, verloskunde samenwerking en visie van verloskundigen en huisartsen in Amsterdam voorkeurskeuze zwangeren, verwijsbeleid huisarts, beleid vroedvrouwen, gynaecologen ds III-5 (CSS 672) enquetes met uitwerking van de antwoorden
218 1985-86 Reijden, J.P. van der Beroepskrachtenplanning Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 1986 nota aan de 2e Kamer politieke geneeskunde vraag naar en aanbod van beroepskrachten o.a verloskundigen bestand en hun aandeel in de verloskunde p36-7 ds III-5 (CSS 1781) opleiding en werkgelegenheid
219 1986 Hardeman-Dieleman, Lucy Aan ons is toevertrouwd Een Kind, Geeke scriptie haptonomie zwangerschap en toxicose Premature Sectio Caesarea ds III-5 1553 ego-document
220 1986 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1986 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds III-5 (CSS…) verloskundige jaarresultaten
221 1986 Kosters J., B.H. Hoeksma 7 x 24 uurs-bereikbaarheid van de Eerstelijn in Zwolle e.o organisatieadvies geneeskunde organisatie van de bereikbaarheid inventarisatie bij diverse beroepsbeoefenaren. ds III-5 (CSS 1133) werken met telefoonbeantwoorders en oproepdiensten
222 1986 Collatz, J., J.J. Rohde Ergebnisse der Aktion Familien-hebamme im Überblick. Evaluation eines Modellversuchs zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und gesundheitsdienlichen Lebensweisen in der Schwangerschaft und im Säuglingsalter onderzoeksverslag medische sociologie zwangerschapscyclus als risicogebeurtenissen organisatie model van o.a kraambezoeken ds III-5 (CSS S III) rol van de duitse Hebamme, grondig rapport
223 1986 WHO, medewerkers o.a Barbara Kwast Essential Obstetric Functions at first referral level Rapport van divisie Family health medische sociologie maternale mortaliteit en morbiditeit rol van iedere beroepsgroep binnen verloskunde ds III-5 (CSS …) statistische gegevens van 8 groepen: chirurgie anaesthesie, bloedtransfusie, Man.plac., familieplanning, hoog risico zwangerschappen, intensive neonatenzorg
224 1978 Hoog, Leo de,Robert Soeters Tieners in baringsnood. Overzicht en Onderzoek scriptie geneeskunde gezinsplanning in Suriname tienerzwangerschappen, enquetes en interviews ds II-5 (CSS…) cultuurbepalende invloeden
225 1987 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1986 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds III-5 (CSS…) verloskundige jaarresultaten
226 1987 NOV symposiumcommissie, Meijs-Diederik, Wil van der De verloskundige en de toekomst. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van de voorzitter van de nederlandse organisatie van Verloskundigen, mevrouw A.A. Lems symposiumbundel organisatie afscheidsspeeches, opsporen aangeboren afwijkingen, kwaliteitsmanagement teratologie, ethiek-consequenties, kwaliteitsbewaking ds III-5 (CSS …) interessant mbt context in tijd
227 1987 WHO, medewerkers o.a Philippa Lugtenburg Women's health and the Midwife, a gloal perspective. Report of a collaborative pre-congress workshop Rapport van divisie Family health medische sociologie maternale mortaliteit en morbiditeit rol van iedere beroepsgroep binnen verloskunde ds III-5 (CSS …) nadruk op gezondheid van vrouwen
228 1987 z. auteur GHI jaarverslag 1987 jaarverslag sociale geneeskunde o.a verloskundigen p 29 opleiding, vestiging, aantallen ds III-5 (CSS 647) zeer uitgebreid en gedetailleerd over alle gezondheidswerkers en instituties
229 1987 Singels, Loes Op het raakvlak van twee geboortesystemen. Een analyse van de problemen die zicgh voordoen bij de verloskundige begeleiding van Marokkaanse vrouwen door de Nederlandse vroedvrouw in Amsterdam scriptie culturele antropologie literatuurstudie, interviews over 'normaal' bij Nl en Marok rite de passage, eerbaarheid, vruchtbaarheid, seksualiteit ds III-5 (CSS …) state of the art verloskunde in Ned, versus Immigrerende Marokkaanse opvattingen, Amsterdamse situatie
230 1987 Bönninghausen, Maria von Omgaan met potentieel bedreigende informatie. Een onderzoek bij vrouwen met een risicovolle zwangerschap scriptie bio-medische wetenschap/ gedragswetenschap coping, omgaan met bedreigende situaties mbt zwangerschap interviews, enquetes ds III-5 (CSS …) interessant onderzoek, term 'monitors'en 'blunters'
231 1987-88 Tuinstra-Williams, D.M., A. Rijk, documentalisten NIPG-TNO Bibliografie VTO Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen verslag preventieve gezondheidszorg ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0 tot 7 jaar literatuurlijst ds III-5 (CSS 638) overzicht van artikelen/boeken
232 1987 Bakker, Eva De bekkenbodem een kruispunt van socialisatie scriptie andragologie bekkenbodem beschrijving bekkenbodem en incontinentie, fysiotherapie ds III-6 (CSS …) bevat enquetevragen
233 1987 Ester, Alice, Astrid van Rossum Onderzoek naar horizontale en verticale baringshouding scriptie geneeskunde houding - bekkenbodem geschiedenis van baringshouding, krachten die inwerken, supine hypotensive syndroom ds III-6 (CSS …) supine hypotensive syndroom: collaboreren van vrouw in rugligging
234 1987 Rees, Saskia van Gebären. Einleitungen, Artikel und Interviews aus dem Buch. Vertikale Geburt, Erster Kontakt, Einfluss von Wasser, Komplicationen boekbespreking Stichting lichaamstaal baringshoudingen Duitse vertaling en bespreking van 'Baren' ds III-6 (CSS 1556) duitstalig
235 1987 Pruijt, Marga Van vroedvrouw naar verloskundige. De ontwikkelingen in het vroedvrouwenberoep in Nederland in de periode 1865-1940 scriptie sociale geschiedenis wetgeving, opleiding, praktijkvoering Brabantse verloskundigen betrokken, beroepsgroepverbetering positie, praktijk ds III-6 (CSS 211 9 VI) veel archiefonderzoek, interessante bijlagen
236 1987 Pruijt, Marga Vroedvrouwenpraktijken in de jaren dertig scriptie sociaal-culturele wetenschappen dagelijkse praktijkvoering oral history en verheffing der vroedvrouwen ds III-6 (CSS 219 S VI) beeld van de praktijkvoering geschetst
237 1988 Heslenfeld, Paula, Marit Mertens Zelfstandig werken in de huispraktijk; daar komt heel wat bij kijken! scriptie verloskunde zelfstandig ondernemerschap vrije vestiging, financiering, verzekeringen, aanleg van archief, OR-reserveren, middeling van inkomsten ds III-6 (CSS S VI) interessant omdat deze kant van de verloskundige praktijk nooit aandacht kreeg in de opleiding
238 1988 Dessing, Agnes M.F. Bevallen in het ziekenhuis: kraamvrouwen in het Binnengasthuis en Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, 1850-1900 scriptie politieke geschiedenis/ politicologie ziekenhuisbevallingen in 19e eeuw functieverandering van het 19e eeuwse ziekenhuis, verloskundige zorg in praktijk, ziekenhuisbevallingen, bezetting van kraamzalen ds III-6 (CSS 670) N.B.: kritisch lezen mbt jaartallen (zie ontwikkeling Kruisverenigingen, die onjuist te noemen is) indruk van de shift in verloskunde-cultuur binnen onderzochte ziekenhuizen in periode
239 1988 Beld, Mechteld van der, De positie van de vrijgevestigde verloskundige in Nederland scriptie Beleid en management Gezondheidszorg positie van de vrijgevestigde verloskundige probleemstelling, historische achtergrond, kenmerken beroep (organisatorisch),toekomstige positie, conclusie met beleidsaanbevelingen. In bijlage enquete over positie ds III-6 (CSS SV VI) 1988: gem.leeftijd: 41,7 jr, meeste nog in solopraktijk
240 1988 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1986 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds III-6 (CSS…) verloskundige jaarresultaten
241 1988 Hulst, Leonie van der Vroedvrouw een veranderende status scriptie medische sociologie unieke van Ned. Verloskundig systeem belicht theoretische verkenning: beroep vs professie, medicalisering, machtsrelaties, veranderende zorgvraag aan gynaecoloog c.q verloskundigen en de invloed van deze veranderende zorgvraag op het beroep ds III-6 (CSS 264 gIV interessante scriptie
242 1988 Derhaag, Marianne, Marlien de Jong, Peggy Liefferink, Sylvia Snijder, Annemiek Vader Verloskundigen in gezondheidscentra scriptie verloskunde kunnen verloskundigen in een gezondheidscentrum functioneren Ontstaan gezondheidscentra in Nl; verloskundigen, samenwerking en overleg, financiën. CAO verloskundigen ds III-6 (CSS 248 S IX) bijlage 2 bevat de vragen aan vijf verloskundigen werkzaam in vijf gezondheidscentra
243 1988 Schuijs, Marian, Lia van der Kort-Nieuwenhuis Toekomstbeeld voor verloskundigen scriptie verloskunde Vraagstelling: zal het beroep van verloskundigen zoals het in 1988 bestaat nog in de toekomst voortbestaan? Geschiedenis van verloskundigen, overheidsbeleid, Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Landelijke huisartsenvereniging, Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie, ten slotte: eigen visie ds III-6 (CSS247 S II) geeft een goed overzicht van structuren in en om het beroep
244 1988 Helvoirt, Bernadette van De houding van de verloskundige bij thuisbevallingen. Bekeken vanuit de fysiotherapie scriptie fysiotherapie vraagstelling: rugklachten bij verloskundigen Theorie, belasting wervelkolom, praktijk van het bevallen begeleiden, oefeningen ter ondersteuning van houdingscorrectie ds III-6 (CSS S 6 TV) interessant onderwerp: foto's verduidelijken de oefeningen
245 1978 Streutker-Schut, Truus De vroedvrouw moet blijven! De vroedvrouw is niet geschapen door de mens; de vroedvrouw is geschapen door de natuur' scriptie sociaal pedagogiek (andragogie) belang van de vroedvrouw Geschiedenis der verloskunde, opleiding 1861 tot heden, werkterrein, bijlagen ds II-5 (CSS SVI) overzicht
246 1988 Glasbergen-van Oorschot, J.H., Brak, M.A.A, Treffers, P.E., Alten, D. van Kraamzorg in Amsterdam, minisymposium, Catharina Schrader Stichting, AMC symposiumbundel verloskunde nut van kraamzorg Kwetsbaarheid van de kraamvrouw, hoeveelheid kraamverzorgingen, sterfte, verslag van het Wormerveer onderzoek ds III-6 (CSS…) organisatie van kraamzorg in 1988
247 1988 Leeuw, Lot de, Annelies de Leeuw Voorlichting over de verloskundige communicatiewetenschappen beroepsvoorlichting verloskunde patiëntenvoorlichting over het beroep Analyse van de communicatieve situatie, analyse van de NOV concepten, verantwoorde cliëntfolder ds III-6 (CSS 1546) Bijlagen
248 1988 Borst-Eilers, E. Gezondheidsraad Advies Neuraalbuisdefecten adviesrapport volksgezondheid neuraalbuisdefecten, ethiek wenselijkheid NBD op te sporen (AFP bepaling); beperktheid vd AFP;kosten-baten van onderzoek binnen gezondheidszorg ds III-6 (CSS 1571) gedetailleerd verslag met uitgebreide lijst geraadpleegde literatuur
249 1988 Aalhuizen, Inger, Nicolette Feiertag, Hinke Mulder, Annette Pelgrim, José van Teijlingen Cijfers en werkelijkheid. De vroedvrouw en haar perinatale sterfte uit en thuis scriptie verloskunde Perinatale mortaliteit en morbiditeit in verloskundige praktijkvoering Definities, werkwijze/vraag-/doelstelling; vermijdbaar of verwijtbaar in behandelde casus; tabellen en diagrammen ds III-7 (CSS 503) gezocht wordt naar verband tussen cijfer en werkelijkheid
250 1987-88 Tweede kamer der Staten-Generaal 19945 Structuur en financiering Gezondheidszorg nota sociale gezondheidszorg op weg naar een nieuw stelsel van zorg veranderingen tussen verzekeraars en zorgaanbieders, bestuurlijke en adviesstructuur ds III-7 (CSS 1590) intensief geannoteerd
251 1988-89 Geneeskundige Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid Jaarverslag 1988 adviesrapport sociale gezondheidszorg State of the Art o.a. moederschapszorg en jeugdgezondheidszorg ds III-7 (CSS 648) belangrijk voor Bondswerk
252 1988 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Notitie Taakstellingen beroepskrachtenplanning gezondheidszorg 1988 adviesrapport sociale gezondheidszorg behoefte aan hoeveelheid beroepsbeoefenaren en de opleidingscapaciteiten o.a. Medische Beroepen: verloskundigen ds III-7 (CSS 1783) copie van origineel; prognose aantal te verwachten geboorten olv verloskundigen
253 1989 Meijers-Broekmans, C.M. De geboorte medisch en artistiek bekeken scriptie kunstgeschiedenis verbeelding (prenten, beelden, schilderijen) van zwangerschap, baring, kraamkamer Geboorten van Jezus, Maria, Johannes in de kunst ds III-7 (CSS 278 SI Veel fotocopieën, de verwondering om de geboorte
254 1989 Bouwens, Gwen Bakerpraatjes in 1989? scriptie M.G.Z. (ziekenverpleging) bijgeloof en hanteren van bijgeloof Omschrijving van bakerpraatjes, het ontstaan. Enquête, hulpverlener, conclusie ds III-7 (CSS 478 behandeld zwangerschapslusten: wensen van de ongeborene; voorspellen van jongen/meisje
255 1989 Ruijter, E.J.G.M. de Voedingsonderwijs in opleidingen van helpenden en verzorgenden in de gezinsverzorging, kraamverzorgenden en verloskundigen scriptie biologische gezondheidskunde inhoudelijke lessen voedingsleer binnen o.a. de opleiding van verloskundigen drie beroepsgroepen: gezins-, kraamverzorging en verloskundigen. Enquete-resultaten ds III-7 (CSS …) geen duidelijke aanbevelingen worden gedaan mbt verbeterinzet van onderwijs
256 1989 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1989 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds III-7 (CSS 411) verloskundige jaarresultaten
257 1989 Oomens, Ineke Zwangerschap en Aids. De risico's vertaald in een verloskundig beleid scriptie verloskunde ziekte Aids en zwangerschap: risico Oorzaak, ziekte, gevolgen Aids, screening, preventie: genezing onmogelijk? ds III-7 (CSS 407 S IX) benadrukt preventief handelen door verloskundigen bij sero-positieve vrouwen
258 1989-90 Koberg, J., commissie lid van de Europese Gemeenschappen Raadgevend comité voor de opleiding van verloskundigen. Aanbeveling over de voortgezette opleiding van verloskundigen rapport en begeleidend schrijven verloskunde opleiding aanbevelingen aan de lidstaten mbt opleiding verloskundigen structuur waarbinnen de commissie haar werk dient te doen ds III-7 (CSS …) begeleidend schrijven geannoteerd
259 1989 Heijden, Anneke van der, Marianne Prins De opleiding tot verloskundige Verleden - Heden - Toekomst scriptie kaderopleiding Onderwijs, supervisie en deskundigheidsbevordering Opleiding tot verloskundigen inhoudelijk getoetst probleemstelling, historische achtergrond, kenmerken beroep (organisatorisch),toekomstige positie, conclusie met beleidsaanbevelingen. ds III-7 (CSS 910 a professionalisering van het beroep hangt af van de professionalisering van de opleiding. Streven naar een HBO niveau, universitair niveau niet besproken
260 1989 Eskes, M., Academisch Medisch Centrum Amsterdam, project 28-714 Meerjarenonderzoek naar de kwaliteit van de verloskundige zorg rond een vroedvrouwenpraktijk (project 28-714) onderzoeksverslag verloskunde verloskundige resultaten Nederland Verloskundige praktijken getoetst aan hand van bestaande (gynaecologen) onderzoeksresultaten ds III-7 (CSS 1774) epidemiologische uitwerking van archiefgegevens
261 1989 New Zealand, Guilliland, Karin Discussion Paper on Care for Pregnancy and Childbirth. Prepared by the working group on safe options for low risk pregnancy to assist the department of health, women's policy unit in its policy development process verslag verloskundige organisatie management of low risk pregnancies recommendations to make sure that women have choice and voice ds III-7 (CSS 1536) Engelstalig : opleiding en inhoudelijke uniformering van praktische verloskunde in Nw.Zeeland
262 1989-90 Kerncommissie Ethiek medisch onderzoek, Borst-Eilers, E. Annual Report 1989 & 1990 rapport medische ethiek uitleg van KEMO mbt ethische aspecten van medisch onderzoek o.a. een vergelijk van regelgeving mbt IVF in diverse landen ds III-7 (CSS 1566) KEMO - Dutch Interim Central Committee on Ethical aspects of Medical Research; het is een verslag van gedane activiteiten
263 1989 Stichting Sympoz, persmap Symposium 'beslissen over leven & dood'. Dilemma's bij wilsonbekwame, ernstig-gehandicapte pasgeborenen, comateuzen, zwakzinnigen, (psycho-)geriatrische patiënten symposiumbundel medische ethiek; gezondheidsrecht euthanasie afwegingen tussen medische vooruitgang en onverenigbaarheid van uitzichtsloos lijden ds III-7 (CSS …) interessante materie
264 1989 Nationale Raad voor de volksgezondheid advies Attesten geboorte-Aangiften rapport regelgeving geboorte-aangiften advies mbt regelgeving om geboorte-aangifte ds III-8 CSS484) behandeld valsheid in geschrifte bij geboorte aangeven
265 1989 Gezondheidsraad, voorzitter Borst-Eilers, E. Erfelijkheid: Wetenschap en Maatschappij. Over de mogelijkheden en grenzen van erfelijkheidsdiagnostiek en gentherapie rapport genetica state of the art mbt erfelijkheidsadviezen nieuwe ontwikkelingen en adviezen ter regeling ds III-8 CSS 1572) over mogelijkheden, ethiek, rechten (zie ook ds III-7 persmap Sympoz)
266 1990 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1990 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds IV-1 (CSS 411) verloskundige jaarresultaten
267 1990 Amenomori, Yoshihiko Childbirth in Japan, past present future boek japanse verloskunde praktische verloskunde voorlichting, internationale vergelijking, S.C. aantal ds IV-1 (CSS 1531 406a) veel foto's en tekeningen, engelstalig
268 1988 Eikelboom, N. Inleiding over de taak van de Geneeskundige Hoofdinsectie ten aanzien van de kraaminternaten. Deze inleiding werd gehouden bij de Nationale Kruisvereniging tijden de officiële aanbieding van het boek "van bakerhulp naar verzorgenden "speech kraamverzorging overheidstoezicht op opleiding kraamzorg toezicht en bevorderen van zorg ds III-8 (CSS …) bijbehorend boek niet aanwezig
269 1990 Bavel, maria van, Marleen Verberne, Nelleke Wassenarr Bevallen in Utrecht. Hoe ervaren vrouwen de begeleiding rondom de geboorte van hun kind onderzoeksverslag vrpiwengezondheidscentrum state of the Art kraamvrouwverzorging in hospitaal overzicht van organisaties mbt verloskunde ds IV-1 (CSS 1314) patienten activiteiten
270 1990 Nationale Raad voor de volksgezondheid Advies beroepsuitoefening en opleidingen alternatieve geneeswijzen verslag a;termatieve beroepen in gezondheidszorg beroepen ivm BIG (bijvoorbeeld homeopathie) analyse van problematiek ds IV-1 (CSS …) niet direct op verloskunde betrokken
271 1990 Brand, Ella Is onze prenatale zorg ook de zorg van onze buren in B3elgië? scriptie docentenopleiding overzicht van problemen van Belgisch diploma bij vestiging in Nederland overzicht van problemen van Belgisch diploma bij vestiging in Nederland ds IV-1 (CSS 448) streven opleidingen B en Nl gelijk te schakelen
272 1990 Peuter, Ivo de Sollicitatiemap ego-document verloskunde sollicitatie van Belgische afgestudeerde overzicht van C.V.; reactie van KNOV op dit initiatief ds IV-1 (CSS …) interessant, geen afloop bekend
273 1990 Ned. Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie Prenatale diagnostiek: de grenzen verkend verslag prenatale diagnostiek mogelijkheden, organisatie screening, voorlichting en uitwerking ds IV-1 (CSS SXXI stadium van introductie prenatale diagnostiek
274 1990 Emancipatieraad Vrouwen 50-plus. Analyse en advies over de maatschappelijke en financ iële positie van oudere vrouwen verslag feminisme achterstand bij vrouwen regelgeving, gelijke beloningen, ds IV-1 (CSS 974) interessant!!
275 1990 NOV Beroepsomschrijving Verloskundigen, Crébas, Aya rapport verloskunde beroepsomschrijving taken en plichten ds IV-1 (CSS …) helder verslag
276 1990 NOV Description of the duties of a midwife rapport verloskunde beroepsomschrijving taken en plichten ds IV-1 (CSS …) zelfde verslag, engels vertaling
277 1990 Koelewijn, Joke Wordt elke zwangere gestript? Een onderzoek naar toxoplasma-infectie-preventie door verloskundige hulpverleners scriptie docentenopleiding verloskundige handelen overzicht/onderzoek naar het 'strippen' ds IV-1 (CSS S V) enquete met vragen
278 1990 Melief, E.W.M. Een aspect van samenwerking in de Nederlandse verloskundige zorg scriptie Beleid en management Gezondheidszorg verloskundige organisatie Med.ind.lijst bevordert ja/nee samenwerking, met onderzoeksverslag ds IV-1 (CSS 979) copie van slechte kwaliteit
279 1990 Wilkins, Ruth Society for reproductive and Infant Psychology (SCRIP) 10th Anniversary Conference: Relationships between mothers and their community midwives symposiumverslag midwifery/verloskunde relatie tussen moeders en hun vroedvrouwen beschrijving van de pilotstudie naar het onderwerp ds IV-1 (CSS 1539) engelstalig
280 1990 Allemang, Elizabeth, e.v.a. waaronder Eileen Hutton Report of the curriculum design committee on the development of midwifery education in Ontario verslag opleiding verloskundigen curriculum Canadese midwives aanbevelingen mbt opleiding in Canada,Plei voor een aparte academische opleidingsvorm ds IV-1 (CSS 1535) uitgebreide aanbevelingen, engelstalig
281 1991/92 Association of Ontario Midwives 1991/1992 Report verslag organisatie verloskundigen diverse onderwerpen de organisatie betreffende bundel artikelen o.a. Eileen Hutton ds IV-1 (CSS …) hoort bij, onderbouwt 'the report of the curriculum…' ,ds IV-1
282 1991 Dujardin-van Hove, Rita Zwangerschaps- en beval-ervaringen van verloskundigen in relatie tot hun beroep scriptie medische sociologie Attitude van de vrouw als a.s moeder terwijl zij verloskundige is interviews met verloskundigen over hun ervaringen met eigen zwangerschap ds IV-1 (CSS 515 de verloskundige 'zelf' aan het woord
283 1991 Dujardin-van Hove, Rita Moederende verloskundigen scriptie medische sociologie arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen moederende verloskundigen: organisatie werk-kinderen-huishouden ds IV-1 (CSS 514 S VII vervolg op zwangerschapservaringen zie ds IV-1.
284 zonder jaar Leede, Satoewa, Petra Mol, Nicoliene Uittenbroek, Arjanne Wilbrink Inleiding in de vroedkunde scriptie historie en verloskundigen welke vroedvrouwen werkzaam op Veluwe en Waddinxveen tussen 1920-1940 bevat o.a een verslagje van wisselbaden met brandwonden en overlijden van het kind ds z.j.-1 bvat in bijlagen veel copieën
285 1984 Mourik, Maarten van De partus van Constanze Mozart. Een muzikaal gebeuren? scriptie historie en cultuur compositie Mozart ttv partus vruchtbaarheidscyclus van Constanze Mozart ds III-8 muziek: componeerde Mozart durante partu
286 z.j. z.auteur kraamverslag uit 1919 copie onbekend uitgeschreven kraamvrouwverzorging handgeschreven copie van idealiter verzorging van kraamvrouw ds z.j.-1 geen bronvermelding
287 1983 Rombach, S.C., A.A. Lems Midwifery in the Netherlands, summary verslag verloskunde state of the art in 1983 cijfermatig verslag van verloskunde en verloskundigen ds III-8 (CSS …) beperkt cijfermateriaal, vertaling naar het Engels
288 z.j. Leeuw, A.K.de, H. Maaskant Yhesaurus Gezondheidszorg verslag/inventarisatie gezondheidszorg alle aktieve instanties overzicht gezondheidszorginstellingen ds z.j.-1 (CSS …) bevat begrippenlijst
289 1990 Kroon, M.L.A., G.J. Bonsel Vooronderzoek scenario-project verloskunde, gynaecologie en voorplantingsgeneeskunde onderzoeksverslag sociale gezonheidszorg medisch technisch, med. Organisatorisch, epidemiologie relatie tussen medische en maatschappelijke ontwikkelingen ds IV-2 (CSS 314) womens health, voortplantingsgeneeskunde
290 1991 Simons, H.J., P.A. Treffers Revision of the Curriculum of Midwifery Schools verslag opleiding verloskundigen curriculum Nederlandse verloskundigen gebaseerd op 1989 'Profielschets van de verloskundige door de NOV ds IV-2 (CSS ...) Engelse vertaling van het curriculum
291 1990 nationale Raad voor de Volksgezondheid Rapport van de studiegroep Regeling van Alternatieven Beroepen, schrijven bijEssentie en Samenvatting, advies Gezondheidsraad Alternatieve Behandelwijzen rapport sociale verloskunde acupunctuur e.a. behandelingsmogelijkheden inventarisatie alternatieve behandelwijzen, context BIG ds IV-2 (CSS …) analytisch, pragmatisch
292 1991 Ziekenfondsraad 1991 advies 520, voorzitter L.de Graaf Verloskunde in de toekomstige zorgverzekering rapport sociale verloskunde organisatie en vergoeding pragmatische analyse van verloskundige zorg en advies mbt toekomst ds IV-2 (CSS …) bevat in bijlage een inventarisaatie van uitgebrachte adviezen en rapporten
293 1991 Gezondheidsraad, voorzitter Borst-Eilers, E. Jaaradvies Gezondheidszorg 1991 advies sociale gezondheidszorg o.a. voortplantingsgeneeskunde IVF, meerling reductie, maatschappij en ethiek, late zwangerschapsafbreking ds IV-2 (CSS 586) State of the Art, historisch belangrijk document
294 1991 Gezondheidsraad, voorzitter Borst-Eilers, E. Medisch handelen op een tweesprong advies sociale gezondheidszorg de "ideale" gezondheidszorgtheorie en praktijk van medisch handelen rol van patiënt, wetenschap en praktijk ds IV-2 (CSS 1591) onmisbaar bij Jaaradvies 1991, ds IV-2
295 1990 Project samenwerking 1e-2e lijn, W. Brouwer VU-ziekenhuis, D.J. de Smit Knelpunten in de erfelijkheidsvorlichting rond de zwangerschap. Een inventariserend onderzoek rapport erfelijkheidsvoorlichting attitude van wetenschapper en"het veld" mbt erfelijkheidsvoorlichting Inzicht verwerven in knelpunten tussen 1e 3n 23 lijn ds IV-2 (CSS 1824 S VII) inventariserend welke voorlichtingen gegeven worden
296 1991 TNO-Gezondheidsonderzoek Verkerk, P.H., B.M.van Noord-Zaadstra Leefstijl, omgevingsfactoren, uitkomsten van zwangerschap en gezondheid, fase 1 rapport sociale geneeskunde rook- en drink gedrag zwangeren Leefstijl in relatie tot geboortegewicht ds IV-2 (CSS 1598 S VII) foldervoorlichting aan zwangeren wel/niet adequaat
297 1991-1992 Treffers, P.E. Jaarverslagen 1990 van het verloskundig praktikantenhuis bij de universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum jaarverslag verloskunde jaarcijfers van verloskunde door praktikantenhuis resultaten in tabellen van multiculturele verloskunde ds IV-2 (CSS ...) verloskundige jaarresultaten
298 1991 Berghs, G.A.H., L. Hingstman, J.A.J. Kuijlen, J.A. Riteco Primary Care Obstetrics and Perinatal Health, An annoted bibliography, no.38 march 1991 index bibliografie verloskunde overzicht literatuur gerecenseerde literatuuropgave ds IV-2 (CSS 1729a) boekenlijst literatuuroverzicht
299 1991 European Consortium voorzitter R.Jonquiere European Consortium for Primary Care verslag opleidingsinstituten samenwerkende universiteiten op dat moment lopende onderzoeken ds IV-2 (CSS 1554) 24 Europese universiteiten vermeld
300 1991 Commissie van de Europese Gemeenschappen, raadgevend comite Raadgevend comite voor de opleiding van verloskundigen. Derde verslag, aanbevelingen en advies aangaande de opleiding van verloskundigen door het comite vastgesteld tijdens zijn vergadering van 19 en 20 september 1989 verslag opleiding opleidingen voor verloskundigen in Europa afstemming van opleidingseisen, bijv. cursus 3 jarig in alle landen ds IV-2 (CSS …) S.Rombach is de Nederlandse vertegenwoordigster in deze commissie; bevat interessante gegevens/details
301 1991 Linda Aten, Hanneke Tees Van 'Memorijboeck van de Vrouwens' tot en met de LVR scriptie verloskunde verloskundige registratie ontwikkelingen naar Landelijke Verloskundige Registratie ds IV-2 (CSS 401 S II) regelgeving vanaf 17e eeuw gedocumenteerd
302 1991 Charlotte Daanen, Irma Schaap Het ach en wee van de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen scriptie verloskunde analyse vereniging van vroedvrouwen activiteiten van de 'bonden' besproken ds IV-2 (CSS S II) Waarnemingsbureau, pensioenfonds, dr. Terburghfonds, Catharina Schrader Stichting besproken
303 1991 Dineke Kasper, Hanneke Klouwens PRofileren door PR scriptie verloskunde public relations van beroepsgroep NOV, Werkgroep Verloskunde '78, CSS ds IV-2 (CSS 517 S XI) pr besproken, werkgroep 78, CSS
304 1991 Maria Naus Verloskunde in Nederland….een moeilijke bevalling…. scriptie verloskunde optiek vanuit kraamzorg o.a. het ontstaan van de kraamzorg ds IV-2 (CSS 511) oppervlakkige behandeling van onderwerp
305 1991 Verhoeff, J., Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid Jaarrapportage 1991 rapport sociale gezondheidszorg rapportage van cijfermatige resultaten kwaliteit van zorg; staat van kwaliteitssystemen, van volksgezondheid; persneel en organisatie; regionale rapportages ds IV-3 (CSS 646) p 101: vermelding bezoek verloskundige huispraktijken -> zorg bevindt zich in individueel kwaliteitsbesef zonder expliciete normen
306 1991 J.G. Koppe, voorzitter van de cursus Vroeggeboorte, obstetrische en neonatologische aspekten. AMC Amsterdam cursusbundel onderwijs/ nascholing obestetrische en neonatologische aspecten van vroeggeboorten voorkoming en behandeling van prematuriteit ds IV-3 (CSS 1552) Twee exemplaren!, eenmaal geannoteerd door Nettie Klomp, de ander geannoteerd door Annemiek Cuppen
307 1992 Karyn Kaufman, Michener Institute National Invitational Workshop on Midwifery Research and Evaluation health centre in Hamilton, Ontario Canada cursusbundel onderwijs/nascholing Canada discussie over onderzoek midwivery research in Canada ds IV-3 (CSS …) deelnemerslijst: Annemiek Cuppen en Eileen Hutton
308 1991 Buringa, Joke, Manika Pradhan Women and Health in Bhutan: Practices, Beliefs and Care rapport sociale gezondheidszorg analyse van de state of the art van Woman's health overzicht van gezondheidszor o.a. sexuele voorlichting, verloskunde im de regio van Sri Lanka, India, Pakistan ds IV-3 (CSS …) interessante gegevens
309 1991 Treffers, P.E. , voorzitter van de commissie ter herschrijving van het opleidingscurriculum verloskundigen Revision of the Curriculum of Midwifery Schools. Recommendation of the Committee for the Revision of the Curriculum of Midwifery Schools in the Netherlands Department of Welfaren, Healthe and Cultural Affairs of the Netherlands rapport onderwijs beschrijving van curriculum Geschiedenis vroedvrouwenbevoegdheden vanaf 1865 tot heden; leertraject, examinering; methodologie. Aandacht voor Ultrasound in opleiding ds IV-3 (CSS 807) engelstalig, gericht aan staatssecretaris H.H. Simons en aan mrs Haire, voorzitter van de American Foudation for Maternal and Child Health te New York
310 1984/5 Lustrumsymposium Perinatale Werkgroep Hardenberg Perinatale samenwerking. Zo ja, waarom dan niet? artikelen onderwijs verslag van samenwerking in 1e Lijn toespraken, krantenartikelen, lezingen mbt samenwerken ds III-8 (CSS S IV) enveloppe gevuld met diverse knipsels etc.Krantenartikel over geslaagde 'zwangerschapsmarkt'
311 1992 Gardner, Dennis; Report of the Midwifery Services Review Committee rapport verloskunde Canada analyse van midwifery in Canada in 1991 achtergrondinformatie, praktijkstandaarden, vorm van praktijkvoering, opleiding, regelgeving, implementatie van vroedvrouwwerk ds IV-3 (CSS 1538) engelstalige rapportage van Canadese verloskunde door verloskundigen
312 1992 Kaufmam, Karyn Shaping Midwifery. Report of the National Invitational Workshop on Midwifery Research and Evaluation rapport onderwijs/nascholing Canada analyse van verloskunde door verloskundigen, voordelen. presentatie van de ins and outs van verloskunde door zelfstandige verloskundigen ds IV-3 (CSS 1537) engelstalig. Wording van de verloskundige in Canada
313 1992 Geboorte conferentie Innovations in Perinatal Care, the tenth birth conference Boston, Massachusetts symposiumbundel nascholing verloskunde PAOG geboortegerelateerde nderwerpen routine Echo?; praktische wenken voor accoucheurs; sexueel misbruik en het effect op zwsch en partus; omgaan met pijn; voortgang in diverse research ds IV-3 (CSS 1557) afwisselende teksten: persoonlijke verhalen en voorbereidde wetsch verslagen. Engels
314 1992 Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Doen of Laten? Grenzen van het medisch handelen in de neonatologie visiestuk kindergeneeskunde ethiek van het voortzetten of niet voortzetten van behandeling. Juridische bijlage definities, Keuzesituatie, morele afwegingen opzettelijke levensbeëindiging ds IV-3 (CSS 1621 S XIII) discussiestuk
315 1991/2 Schoenmaker-Miedema, A.H., M.G. de Boer De stand bepaald. Verslag van een onderzoek naar de stand van de kwaliteitssystemen in verloskundige praktijken in Gelderland rapport sociale verloskunde Beschrijving praktijken: bereikbaarheid, deskundigeheid Inspectie van verloskundige praktijken in Gelderland. Bevinding van praktijkbeschrijving, bereikbaarheid, beschikbaarheid,deskundigeheid en contacten, veiligheid, klachten en incidenten. Knelpunten ds IV-3 (CSS 1709) geografische kaart van praktijkgebieden, vragenlijst aan verloskundigen
316 1992 Driessen, Marieke, Moniek Wilms-Floet Epiduraal, met de eerste lijn aan de haal?? scriptie verloskunde epidurale anaesthesie als bedreiging in de 1e Lijns verloskunde uitleg epidurale, toepassing in Nl, mentaliteit verloskundige en mentaliteit zwangere/barende ds IV-3 (CSS 516) actueel onderwerp
317 1992 Keijsteren, Wilma van, Rita Lamers Episiotomie geknipt voor de bevalling? scriptie verloskunde episiotomie altijd zetten: preventief? beschrijving veranderingen perineum, rupturen, episiotomie, pijn bij herstel, rol hulpverlener ds IV-3 (CSS 476) goede vormgeving in scriptie
318 1992 Brak, Margré, Cobi van de Coevering, Renske Dreijer, Nicky van Wely: werkgroep routine echoscopie in de fysiologische verloskunde, afdeling Zuid Holland Routine echoscopie in de fysiologische verloskunde? A difference, to be a difference must make a difference rapport verloskunde routine Echo: een zinvolle prognostiek? Termijnbepalen, afwijking onderzoek, placentalokalisatie, risico en verantwoordelijkheid ds IV-3 (CSS 480 S V) initiatief tot dit rapport? Vanuit praktijk 1e lijn!
319 1992 Blooijs, Daniëlle, Marieke Op de Coul, Annemiek Cuppen Van eugenetica naar genetica. Verschillend of meer van hetzelfde? scriptie sociale wetenschappen: gezondheid eugenetica en modernisering ontwikkeling eugenetica en genetica, invloed moderniseringsprocessen op genetica. Conclusie ds IV-3 (CSS 1573) theoretisch kader gebruikt
320 1992 Bakker, Yvonne, Irene Brandsma Over-vallen en Over-leven. Het verdwijnen van het primaat. Een waarschuwing voor de gehele verloskundige beroepsgroep scriptie verloskunde primaat van verloskundige verzekeringsstelsel, onderzoeksvorm, public relations ds IV-3 (CSS 1593) bijlagen bevatten vragenlijsten. Bibliografie verwijst naar eenpunlieksenquête van de Negen maanden beurs TvV nr 13 1988 p 338-341
321 1992 Laan, Annet van der, Jasperina Brinkmann Vroedvrouw en Vrouwenarts: Lijnrecht tegenover elkaar? scriptie verloskunde samenwerking en visie van verloskundigen en gynaecologen historische achtergronden, communicatie, man-vrouwverhoudingen opleiding niveauverschil ds IV-3 (CSS 1592) goede vormgeving scriptie, bevat interview-vragen
322 1992 Mijnheer, Aly Vreemd in eigen land scriptie verloskunde mensbeelden in verloskunde onder het autochtone bevolkingsdeel cultuur benaderingen: criteria t.a.v antroposofie, yoga, christendom, makrobiotiek ds IV-3 (CSS …) bijlagen: vragenlijst mbt kritieken voor, tijdens en na bevalling,Tien Geboden, samenvatting van de wet, twaalf artikelen vh christelijk geloof; Standaard makrobiotisch dieet
323 1993 Association of Ontario Midwives Support of the Vision verslag verloskunde Canada Keuze plaats van geboorte, geïnformeerde keuze, continuïteit van zorg verslaglegging van bespreking en discussie ds IV-4 (CSS …) engels
324 1993 WHO psychosocial and Mental health Aspects of Women's Health bundel gezondheidszorg internationaal women's health, gender differences overzicht in korte bondige teksten van diverse items o.a PPD, PMS ds IV-4 (CSS 1701) engelstalig. Introductie voor aandacht voor gender differences
325 1993 Kannegieter, Gabriëlle, Iris de Jongh Back to Basics. An Overview of Canadian Midwifery in Ontario, Canada verslag verloskunde overzicht Canadese midwifery inventarisatie van bevoegdheden ds IV-4 (CSS 1534) engelstalig
326 1993 Hulst, Leonie van der Attitude-onderzoek onder Verloskundigen in relatie tot de plaats van de bevalling: thuis of in het ziekenhuis scriptie vrouwenstudies sociale wetenschappen poliklinisch bevallen methodologie en aanpak, resultaat, arbeidsvreugde, verloskundige-vriendelijkheid ds IV-4 (CSS …) wijd verspreid geweest
327 1993 POAG, symposium Het preconceptionele advies en de vroege zwangerschap symposiumbundel eugenita, erfelijkheidsleer prenatale diagnostiek medicatie en zwangerschap, bestaande ziekten en kinderwens, bloedverlies of buikpijn, mogelijkheden echoscopie ds IV-4 (CSS …) o.a. M.Schutte
328 1993 Lange, Jeanette de, Ilse de Weerd Haptonomie: de opening naar een natuurlijke baring scriptie verloskunde verkennend onderzoek attitude vroedvrouw bruikbaarheid van de haptonomie voor de verloskundige tijdens haar beroepsuitoefening ds IV-4 (CSS …) met interviews
329 1993 Simons, H.J. Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur rapport alternatieve geneeskunde standpunt van de staatssecretaris alternatieve behandelingen (haptonomie) ds IV-4 (CSS …) standpunt regelgever
330 1993 Cuppen, Annemieke, Cobi van de Koevering Het moederschap in bange verwarring verslag verloskunde prenatale screening morele discussie: prenatale screening ds IV-4 (CSS …) standpunt discussie
331 1992/1993 reader Sociale wetenschappeb Ethiek van de zorg reader onderwijs sociale wetenschappen ethiek mbt abortusverzoeken ds IV-4 (CSS 1568) engelstalige artikelen
332 1993 zonder auteur opgave Beroepsprofiel van de vroedvrouw Marcella Audenaart c.s. verslag verloskunde beroepsuitoefening in België omschrijving van regelgeving ds IV-4 (CSS 1828 SVII nederlandstalig
333 1993 Kamerbeek, L.I. De maternale serumscreening: diffusie, aanbod en informatieverstrekking verslag prenataal onderzoek prenataal onderzoek onderzoeksverslag met interviewsresultaat onder gyn. En verloskundigen ds IV-4 (CSS …) interviewlijsten
334 1993 Beuckens, Antje, Juliet Droog, Marieke ordelmans, Marianne Takken De weg terug van poliklinisch naar thuis bevallen scriptie verloskunde overzicht met als uitgangspunt de Natuurlijke zwangerschapscyclus ethiek van thuis versus ziekenhuis bevallingen ds IV-4 (CSS S VI) idealistische benaderingswijze
335 1993 Visser, Christy "Gaat u maar liggen scriptie pedagogie verloskundige in natuurlijke verloskunde baren vrouwenzaak, vertikale baringshoudingen, medische autoriteit ds IV-4 (CSS …) baringshoudingen met respect voor barende
336 1993 Honnebier, M.B. O.M. The role of the circadian system during pregnancy and labor in Monkey and Man dissertatie/proefschrift verloskunde contractiliteit van de uteri gedrag van oxytocine, en foetus tijdens het door bioritme bepaalde baringsproces. Invloed van licht ds IV-4 (CSS 1670 samenwerking tussen ritmiek in contracties en foetus tijdens baring
337 1993 Ruige, Annerieke "Met smart zult gij baren" Op vattingen over het gebruik van chloroform in de verloskunde in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw scriptie geschiedenis/verloskunde geschiedenis van verloskunde en baringspijn attitude van verloskunde in de context van de tijd ds IV-4 (CSS 1399) leuke behandeling van de geschiedenis van het baren
338 1997 Hoek, Inge van der Prof. Dr. Hector Treub "Langs de feministische meetlat". Een onderzoek naar het feministisch gehalte van de denkbeelden van de gynaecoloog Hector Treub, 1856-1920 scriptie Nieuwe geschiedenis/verloskunde Hector Treub als vrouwenversierder? vooruitstrevend liberaal, feministische gynaecoloog, strijder tegen paternalisme ds IV-4 (CSS …) gedegen historische aanpak in scriptie
339 1988 Riteco, J.A. De verloskundige indicatielijst: doodgeboren of levensvatbaar scriptie Beleid en management Gezondheidszorg Verloskundige indicatielijst C.Z.F onderzoekt/laat zich informeren over machtigingsaanvragen verloskundige hulp dsIII-8 (CSS 310 S VII) gedegen uitwerking indicaties in Bijlagen
340 1993/1994 Beus, H. de Onderzoek naar de ontwikkeling van het zorgaanbod, respectievelijk de vestiging van öefenaren eener tak van geneeskunst"in Drente gedurende de 19e eeuw scriptie medische geschiedenis Drente; ontwikkeling zorgaanbod beschrijving onderzoek; medisch spectrum; chronologische ontwikkeling, spreiding 1808-1900;onbevoegd geneeskunde uitoefening ds IV-4 (CSS 760) literatuur per hoofdstuk
341 1994 Boomen, I.J.H.C. van den Papier en Praktijk. Het verrichten van voorbehouden handelingen door verpleegkundigen scriptie gezondheidswetenschappen voorbehouden handelingen inventarisatie van handelingen door verpleegkundigen ds IV-4 (CSS …) Bevat Bijlagen
342 1994 Jabaaij, Lea, Marcus Winckers, Lammert Hingstman, Wouter Meijer De vrijgevestigde verloskundige in Nederland: werk en werkdruk onderzoeksrapport WVC werkdrukmeting werkvormen, tijdeenhedenmeting alle facetten van cliëntzorg ds IV-4 (CSS…) invloedrijk rapport
343 1994 Brussen, Marjan Het Nageboortetijdperk scriptie verloskunde nageboortetijdperk handelingen, controle, verwijderen, manuele placenta verwijdering ds IV-4 (CSS 795) handgeschreven scriptie
344 1994/95 Doorn, M. E. van Kiezen….thuis of poliklinisch bevallen scriptie gezondheidswetenschappen determinantenonderzoek onderzoek naar theoretische onderbouwing keuze plaats bevalling ds IV-4 (CSS 1173 SVI) aanbevelingen voor praktijk en verder onderzoek
345 1994/95 Wils, Lieve Met beide voeten op de grond (toelichting over de verticale baringshoudingen scriptie verloskunde inventarisatie van baringshoudingen bevallen in : geboortestoel; zittende houding; alternatieve houdingen; primitieve houdingen ds IV-5 (CSS 988) Belgische opleiding
346 1994 Kuijper, Joost, Marcellus Ubbink; SWB-Werkgroep Geloof en Politiek handelen D66 Ingrijpen in menselijk leven. Morele overwegingen ten aanzien van de ontwikkeling van kunstmatige voortplantingstechnieken en gentherapie rappport genetisch onderzoek en ethiek discussie over ethiek en morele overwegingen mbt voortplantingstechnieken erfelijkheidsonderzoek, prenatale diagnostiek, in vitro fertilisatie, humane genome project, somatische gentherapie, kiembaangentherapie. Standpunten D - GB; politieke partijen ds IV-5 (CSS S XXXI) interessant discussiestuk: bijv. over het gebruik van menselijk embryonaal weefsel
347 1994 Wijnen, Agnes van e.a. Reader Symposium Genetisch Onderzoek symposiumbundel genetisch onderzoek en ethiek historische achtergrond en huidige mogelijkheden aard van ontwikkelingen, ethische vragen, maatschappelijke effecten, juridische aspecten ds IV-5 (CSS …) in dit kader: Kikkers van Mo Yan
348 1994 Gezondheidsraad, voorzitter Borst-Eilers, E. Genetische screening advies sociale gezondheidszorg methoden van opsporing en screening chromosoomonderzoek, ultrageluid, biochemisch onderzoek; psychologie, ethiek, juridisch, maatschappelijke criteria ds IV-5 (CSS 1574) overzicht van overerfbare ziekten
349 1994 Stichting Publieksvoorlichting Syllabus 'Verkeerd Gegroeid' bundel genetische voorlichting voorlichting erfelijke defecten publieksdag over ontwikkelingsstoornissen ds IV-5 (CSS 1565) voorlichting
350 1994 Heuvel, E.T.P. van den e.a Het gebruik van MTA-kennis bij besluitvorming rapport MTA: medical Technology Assessment Nederland: Nederlandse organisatie voor Technologische Aspecten onderzoek NOTA technologiën op gezondheidsgebied: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, medische procedures en organisatie van medische faciliteiten en de effecten van deze vier op gezondheidszorg ds IV-5 (CSS 1560) Bruikbaarheid van MTA kennis: IVF, longtransplantaties;screening borstkanker, NBD
351 1994 Vries, Christiaan de, SWB-werkgroep volksgezondheid D66 Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg. Een conceptueel model rapport politiek & cultuur stelsel dienstverlening, bekostiging, regelgeving professionele autonomie wordt professionele verantwoordelijkheid ds IV-5 (CSS 1559) emancipatie, samenwerking, democratisering: erg idealistisch
352 1994 VWS, BOG Opleiden. Sleutel tot kwaliteit. Hoofdlijnen over verantwoordelijkheden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van gezondheidszorgopleidingen notitie sociale gezondheidszorg inventarisatie opleidingen beroepen en opleidingen in gezondheidszorg rol van VWS bij structurering en financiering van beroepsopleiding in gezondheidszorg ds IV-5 (CSS 893) opleidingen in internationale context, EU
353 1994 Schouten, M.E., geneeskundige inspectie Zuid-Holland Met zorg gedragen. Rapportage over de bezoeken aan verloskundige praktijken in Zuid-Holland rapport verloskunde Eerste Lijn, Tweede Lijn inventarisatie regionale bezetting verloskundigen ds IV-5 (CSS 1861) werkdruk, verschillen in beleidslijnen etc.
354 1994 Vreugdenhil, J. De strijd tegen vrouwenbesnijdenis in Nederland scriptie gezondheidswetenschappen vrouwenbesnijdenis historische achtergrond, motivatie en culturele inbedding, gevolgen van wel/niet besnijden, situatie in Nederland ds IV-5 (CSS 1006) genitale metamorfoze
355 1995 lekenpanel in publiek debat Slotverklaring van het vragenpanel Publiek Debat Voorspellend Genetisch Onderzoek "Waar gaan we naar toe?" notitie genetische ethiek keuzevrijheid prenataal onderzoek Begeleiding, kosten en baten en vrijheid voor consument ds IV-5 (CSS S XXI) neerslag van een driedaagse discussie: mager verslag
356 1995 bescheiden behoren bij nr 368 Slotverklaring van het vragenpanel Publiek Debat Voorspellend Genetisch Onderzoek "Waar gaan we naar toe?" notitie genetische ethiek keuzevrijheid prenataal onderzoek folders poster en vragen enquête ds IV-5 (CSS S XXI) aanvullende formulieren
357 1995 Buist, F.W.D., B.S. Wanrooij Prenatale Diagnostiek: vandaag en morgen congresbundel genetische ethiek prenatale diagnostiek state of the art ds IV-5 (CSS …) overzicht na 20 jaar prenataal onderzoek
358 1995 Smits, Annemiek, Petra Weij Preconceptionele informatie/advies, een ondergeschoven kind in de eerste lijns-verloskundige zorg scriptie verloskunde & voorlichting o.a. voorlichting door huisartsen en verloskundigen, publiek debat hoe gaat dit voorlichting geven in 1995 ds IV-5 (CSS 945 S XIII van alles wat-scriptie
359 1995-2000 Nationale Raad voor de Volksgezondheid Kwaliteitsbeleid zorgsector. Evaluatie 1990-1995 en Leidschendamafspraken 1995-2000 rapport gezondheidszorg kwaliteitsbeleid evaluatie van de Leidschendamafspraken ds IV-5 (CSS 1825) ontwikkeling van kwaliteitssystemen
360 1995/96 MicroWare MicroNatal I & II obv Windows 95 - 98 informatie automatisering automatisering informatie automatisering praktijkadministratie verloskundigen ds IV-5 (CSS 1832 S VII) inclusief tarieven van aanschaf en gebruik
361 1930?-> z.j. Catalogus Librorum Quos collegit Societas Neerlandica ad promovendum Artem Medicam ab anno MDCCCXLIX ad annum MCMXXX catalogus verloskunde verloskunde bibliografie titels van verloskunde betreffende geschriften ds Zonder Jaar-1 titels van o.a. handschriften. Onduidelijk waar e.e.a zich bevindt
362 1995 W. Wijk Gezondheidszorg in Apeldooorn van 1720 tot ca. 1850 scriptie medische geschiedenis gezondheidszorg in Apeldoorn telegramstijl ontwikkeling gezondheidszorg ds IV-5 (CSS 1908) p38: melding van bereikbaarheidseis binnen maximaal één uur (overheidsreglement ong. 1800)
363 1995 Evelyne Thelen, Marieke Verschelling Allah weet toch alles. De anamnese-afname bij allochtone zwangeren scriptie verloskunde communicatie tussen hulpverlener en cliënt literatuurstudie communicatie-mechanismen en de allochtone cliënt: richtlijnen voor de verloskundige ds IV-5 (CSS …) aandacht voor vaardigheden van tolken
364 1995 Vreugdenhil, J. Urine-incontinentie tijdens de zwangerschap scriptie medicijnen incontinentie problematiek tijdens graviditeit mechanismen incontinentie, definities, psycho-sociale betekenis, diagnostiek, opzet van dit onderzoek ds IV-5 (CSS 983) vragenlijst, reacties zwangeren op urineverlies
365 1995 Marlize van Veldhuizen, Erna van de Weetering De Nacontrôle scriptie verloskunde zin en onzin van nacontrôle postpartum datering aanvang nacontrôle te traceren tot 1945, theorie achter de nacontrôle. Statusonderzoek: klachten; kliëntervaringen ds IV-6 (CSS 935 S XIII) inteessante conclusie: nacontrole moet opgewaardeerd
366 1996 Kees van Lente De invloed van de bevolkingsgroei van Heemskerk op de verloskunde scriptie verloskunde demografie van Heemskerk in relatie tot verloskunde, is Heemskerk uniek in deze ontwikkelingen geschiedenis Heemskerk, toename bevolking na 1950, hoge geboortecijfers in grafieken ds IV-6 (CSS 1212) demografische benadering
367 1996 Cécile Janssens Determinanten van risicoperceptie in erfelijkheidsadvies scriptie gezondheidspsychologie risico's in erfelijkheidsadvies, literatuurstudie risicoperceptie, theoretische achtergrond, determinanten: persoonlijke en situationele factoren ds IV-6 (CSS 1567) beoordelen van "hoog" of "laag" risico is niet mogelijk, objectief risico niet bestaand
368 1996 C.A. Dorrepaal, A.L. den Ouden, M.C. Cornel Registratie van congenitale afwijkingen, rapport door PEN, TNO met EUROCAT, privacycommissie M.Borkent-Polet, R.A. Verweij, R. de Leeuw, G.R.J. Zandwijken rapport TNO demografie doelstelling: frequentiebepaling, wetenschappelijk onderzoek, hulpverlening vormen van registratie, inventarisatie van de vormen van afwijkingen ds IV-6 (CSS S XIII) inventarisatie van vormen van inventarisatie door vormen van instituties
369 1996 T.W.J. Schulpen (red.) Mortaliteitsverschillen tussen allochtone en autochtone kinderen in Nederland. GG&GD Utrecht, Amsterdam, CBS, TNO S. Buijtendijk rapport Min. Van Volksgezondheid, Welzijn, Sport mortaliteitsverschillen obv sociaal economische status of cultureel etnische verschillen, demografische kenmerken ds IV-6 (CSS …) in conclusies van de capita worden oorzaken genoemd
370 1996 Family and reproduction health Care in Normal Birth. A practical guide rapport WHO Geneve gezondheidszorg internationaal algemene aspekten van baringen in de vier stadia, classificatie van 'normaal'= fysiologie definities ds IV-6 (CSS 1304' natuurlijke bevalling gedefinieerd
371 1996 L.J. Gunning/Schepers Verloskundigen en wetenschappelijk onderzoek symposiumbundel verloskunde screenen, evidence based, LENTE onderzoek, classificatie mec.hdnd vruchtwater presentatie onderzoeken ds IV/6 CSS…) aanzetting tot het vormen van richtlijnen
372 1996 Vries, Gerard de Gerede twijfel, over de rol van de medische ethiek in Nederland. De tuin van pijn en hoop ethiek medisch verloskundig zwangerschapsacceptatie ongepland, morele conflicten ds IV 6 (CSS 1575) medische ethiek, Helene Dupuis, de Vries, Hub de Zwart
373 1996 European Midwives Liaison Committee Activities, responsibilities and independence of midwives within the European Union rapport verloskunde in EU rechten van de vrouw in Europa Aard van vroedv rouwlijk werk in Europa ds IV 6 (CSS 1551) verslag en analyse
374 1997 Brigitte Jansen Homeopathie. Wie ´t weet mag ´t zeggen. De plaats en betekenis van het gebruik van homeopathische geneeswijzen bij verloskundigen in de eerste lijns gezondsheidszorg in de regio ZuidOost Brabant scriptie verloskunde homeopathie in verloskunde geschiedenis van homeopathie, enquete resultaten en conclusies ds IV 6 (CSS 1373) conclusie per enquete vraag p 25
375 1996 Ans Luyben Part II Pregnancy and labor Management copièn Hebammen workshop literatuur bespreking in het Duits ds IV 6 (CSS 11526 S XXIX) duitstalig, onduidelijke origine
376 1996 Ans Luyben Part I Pregnancy and labor Management copièn Hebammen workshop literatuur bespreking in het Duits ds IV 6 (CSS 1152a) duitstalig, onduidelijke origine
377 1996 Ans Luyben Part III harttonen en CTG copièn Hebammen workshop literatuur bespreking in het Duits ds IV 6 (CSS 1303) duitstalig, onduidelijke origine. Het ligt in de bedoeling de workshopliteratuur uit te geven.
378 1996/7 Hester Wijma De termijnecho wel of niet= Presentatie van een praktijk en literatuuronderzoek, naar de vraag of de termijnecho in de eerste lijn geìndiceerd is, bij een zekere eerste dag van de laatste menstruatie en een regelmatige cyclus scriptie verloskunde echoscopie integratie van echoscopische termijnbepaling in de eerste lijn ds IV 6 (CSS 1364) literatuuronderzoek aangevuld met enkele epidemiologische beginselen
379 1997 Nascholingscommissie 1997 Studiedagen voor Verloskundigen Prenatale Diagnostiek symposiumbundel verloskunde prenatale diagnostiek vijftien korte belichtingen van prenataal onderzoeksmogelijkheden in zwangerschap ds IV-6 (CSS…) introductie van problematieken, o.a ethiek
380 1997 Koelewijn, Joke Prenatale opsporing van een kind met neurale buis defect of Syndroom van Down scriptie informatica informatica in dienst van prenatale diagnostiek prenatale diagnostiek, kosten van opsporing, ontwikkeling rekenmodel, uitkomsten, aanbevelingen ds IV-6 (CSS1570 Beleid & Management Gezondheidszorg Rotterdam
381 1997 Veen, S. van der Zwanger na In Vitro Fertilisatie. Controle door de eerste of tweede lijn? scriptie verloskunde IVF in relatie tot verhoogde risico op complicaties IVF: theorie en praktijk; complicaties bij IVF zwangerschappen; conclusie of er inderdaad meer complicaties optreden en/of verloskundige in 1e lijn in staat is deze complicaties te herkennen ds IV-6 (CSS 1379) helder geschreven scriptie.
382 1997 Brachetti Montorselli, Caroline Il parto in casa nei paesi bassi: un contributo di ricerca sulla figura dell'ostetrica scriptie psychologie thuispartus Achtergrond theorie van vormen van verloskundige organisatie. Laatste hoofdstuk over Nederlandse situatie en filosofie van Margré Brak ds IV-6 (CSS 1414 S III) Italiaanse scriptie
383 z.j. 1997? Nieuwenhuijze, Marianne en Marianne Prins De begeleiding van de normale baring. De visie van de drie opleidingen tot verloskundige in Nederland. Kweekschool voor Vroedvrouwen, Amsterdam; Vroedvrouwenschool kerkrade; Stichting Rotterdamse Opleiding tot verloskundige visiestuk verloskunde fysiologische baring fysiologie, bewaken, partogram, pijnstilling en beïnvloeden aantal verwijzingen durante partu ds z.j.-1 (CSS …) uitgave van gezamenlijke opleidingen
384 1995-1998 vergaderjaar tweede kamer Volksgezondheidsbeleid Nota Gezond en Wel nota gezondheidszorg verloskunde niet genoemd overzicht van aandachtspunten ds IV 5 (CSS …)
385 1997 Abbe, Marianne van Verschuivingen binnen de verloskundige zorg. In het licht van terreinverlies van de verloskundige scriptie sociologie terugloop in werkveld verloskundigen historie, oorzaken en analyse van verschuivingen ds IV 7 (CSS 1409) interessant: professionalisering
386 1997 Betlem, Jolijn M., Judith Welman De betekenis van het medisch tuchtrecht voor verloskundigen scriptie verloskunde normen in uitspraken van Medisch Tuchtrecht en Centraal medisch Tuchtcollege literatuur studie: discrepantie tussen normen in uitspraken van de colleges en die die door beroepsgroep gedragen worden ds IV 7 (CSS 1404) enkele annotaties van de hand van J. Klomp
387 1997 Jong, Wilma de, Marijke Pollaart Hypoglykemie bij de neonaat. Een inventarisatie van het verloskundig beleid scriptie verloskunde behandeling van hypoglycaemie verantwoord ja/nee Hypoglycaemie gedefinieert, behandeling volgens richtlijnen. Enquete aan verloskundigen, inventarisatie van hun opleidingen ds IV 7 (CSS 1302) duidelijke scriptie
388 1997 Hulleman, Edith, Carin Schuite, Odette Stokebrook In fuus of in Shock. Het inbrengen van een infuus door de verloskundige scriptie verloskunde bevoegdheid voor verloskundigen om post partum een infuus in te mogen brengen literatuurstudie, enquete resultaten, conclusie en standpunten. Juridische aspecten. ds IV 7 (CSS …) bevat correspondentie Klomp vs schrijfsters
389 1997 Dijkstra, I.D.D. Foliumzuur geslikt of niet? scriptie verloskunde omvang van groep die foliumzuur slikt en welke is hun motivatie literatuuronderzoek: prevalentie NBD; praktijkonderzoek in vglk Engeland ds IV 7 (CSS 1380 53% slikt geen foliumzuur
390 1997 Berkers, J.J.C., C. Stock Impressie van het verloskundig beleid ten tijde van het fysiologisch nageboortetijdperk scriptie verloskunde nageboortetijdperk diagnosticeren van het losliggen van de placenta, mogelijkheden placenta geboren te laten worden ds IV 7 (CSS 1376) diverse handgrepen (Baer, Credé, gaan zitten vrouw)
391 1997 Rodenburg-van der Velde, Mariëtte Strippen. Baat het of schaadt het? scriptie verloskunde strippen definiering, Bishop-score, literatuurstudie ds IV 7 (CSS 1168) eilijk om te stellen dat strippen de baring op gang brengt
392 1997 Franssen, D. Weer zwanger na wiegedood…en dan? scriptie verloskunde SID in anamnese Begeleidings problematiek tijdens zwangerschap na verlies van een neonaat door wiegendood. ds IV 7 (CSS 1361) bevat vragenlijst aan ouders
393 1997 Mooiweer, Petra Uitwendige versie in de eerste lijn. Een keerpunt?! scriptie verloskunde medische verantwoord te keren methoden van uitwendige versie, complicaties, contra-indicaties, resultaten ds IV 7 (CSS 1366) er wordt gerefereerd naar buitenlandse resultaten, conclusie: slap
394 1997 Hoek, G. van der Schisis in de verloskundige praktijk scriptie verloskunde rol verloskundige bij begeleiding ouders met schisiskind definitie, p[vamg dorect [pst-partem, voeding. Schisisteam ds IV 7 (CSS 1370) grondige analyse van problematieken sociaal-cultureel
395 1997 Groor, Inge de Verloskundigen en maternale serumscreening scriptie verloskunde maternale sereum screening aanbieden of door pate zelf laten aanvragen definitie, uitslag: sensiviteit en voorspellende waarde; kennisverwerving verloskundigen ds IV 7 (CSS 1367 implementatie van nieuwe test binnen de zorgbegeleiding
396 1997 Vaanholt, B.A.M. Diagnostische meerwaarde van routinematig echoscopisch onderzoek naar congenitale afwijkingen in de eerstelijns verloskundige praktijk scriptie verloskunde echoscopie in verloskunde meerwaarde mbt morbiditeit en mortaliteit, preventie van afwijkingen. Sensiviteit, specificiteit ds IV 7 (CSS1362) vergelijk met uitkomsten van buitenlandse literatur/onderzoeken
397 1997 Gosker, Nelleke Bevallen? Patiënteninformatie en emotionele begeleiding bij de overdracht durante partu naar de tweede lijn. scriptie verloskunde ingrijpende emotionele gevolgen van overdracht d.p. inleiding en onderzoeksopzet. Vragenlijsten moeder, partner van moeder. Enquête verloskundige en gynaecoloog ds IV 7 (CSS 1365) o.a.: het aanwezig blijven van verloskundige in ziekenhuis wordt op prijs gesteld
398 1997 Sennema, Jacco Seroniteit, wanneer dreigend genoeg? Een onderzoek naar mortaliteit en morbiditeit van moeder en kind wanneer de baring plaatsvindt in de tweeënveertigste week van de zwangerschap scriptie verloskunde vergelijk morbiditeit en mortaliteit van 42+ wkn met 38-41 wkn serotiniteit, inclusiecriteria, resultaten voor moeder en kind ds IV 7 (CSS 1371) mooi overzicht
399 1997 Huls, G.M. Zwangerschap, moederschap en een betaalde baan scriptie verloskunde regelgeving in maatschappij mbt werkhervatting na zwangerschap regelgeving, recht op het geven van borstvoeding ds IV 7 (CSS 1372 geen aandacht voor zzp-er zoals de verloskundige zelf
400 1997 Helm, Bianca van der Het Kraambed. Een verkennend onderzoek naar een bezoekschema voor het kraambed scriptie verloskunde standaard bezoekschema fysiologie/pathologie vd kraamvouw; enquête mbt bezoekschema's ds IV 7 (CSS 1308) dagen van aanbeveling: 1, 2, 3, 5, 7, 9, aanwezigheid van gediplomeerde kraamzorg nwelijks benadrukt
401 1997 Janssen, L.J.T.M. ,M.M.J. Beijer Beste baringshouding bij PPBS scriptie verloskunde baringshouding bij bekkeninstabiliteit diverse houdingen besproken na definiering van klachten ds IV 8 (CSS 1377 Probleem: nergens in scriptie is PPBS uitgeschreven, onduidelijk blijft waar PPBS voor staat
402 1997 Duin, Merel Motieven om een verticale baring te begeleiden scriptie verloskunde verticale baringshouding en de mening van verloskundige voor- en nadelen van de verticale houding ds IV 8 (CSS 1363) in conclusie: geen consensus over positief aspect verticaal baren
403 1997 Heeswijk, Wieke van Scriptie: Ouderschap en naweeën scriptie verloskunde ontzwangeren definitie, fysiologie van het involueren, klachten, enquêteresultaten ds IV 8 (CSS 1374) veel vage klachten, totale hervatting huishouden en arbeid: na 20 weken
404 1997 Eijkenboom, Karen Vitamine K bij de pasgeborene scriptie verloskunde vitamine K standaard en specifiek fysiologie en biochemie, HDN= haemorrhagic disease of the newborn, v3erhoogde risico's verschillende toedieningsvormen ds IV 8 (CSS 1382) onderzoek naar nadelige gevolgen dient gedaan
405 1997 Jansen, Marleen Hygiëne en steriliteit mogelijk in de verloskundige praktijk? scriptie verloskunde hygiene en steriliteit in huissituatie hygiene, kleding, handschoenen, instrumentenbehandeling ds IV 8 (CSS 1081) hygieneverschillen groot, steriliteit in huispraktijk vrijwel gelijk
406 1997 Dalmaijer., M. Ijzer en zwangerschap scriptie verloskunde Ijzer in voeding, in medicatie definite, toename, fysiologische veranderingen, anemie, therapie ds IV 8 (CSS 1375) Toenemende ijzerbehoefte bij fysiologische daling. Grenswaarde waarop therapie nodig is: ??
407 1997 Vliegen, B.B.W.G. Vragen? Thuis of poliklinisch bevallen. scriptie verloskunde welke vragen willen zwangeren beantwoord zien als het gaat om de plaatst van bevalling literatuurverkenning, vragenlijsten uitgewerkt ds IV 8 (CSS 1378) 87% bleek te weten waar te bevallen, maar hadden toch vragen
408 1998 Ruige, Annerieke Laet mij noyt sullcks wer beleven' Angst, pijn en pijnbestrijding in de verloskunde in de periode 1847-1935 scriptie geschiedenis/verloskunde geschiedenis van verloskunde en baringspijn vergelijk Nederland, Engeland, Verenigde Staten zie ook ds IV 4
409 z.j. 1981? Bevallen in Slotervaart. Wegwijs voor verloskundigen voorlichtomg verloskunde spelregels voor poliklinisch bevallen, verlangde arm, echoscopie ds zonder jaar 2 (CSS …) belangrijk: inlegvellen waarin omschrijving van het begrip 'verlengde arm'
410 1978 Ligtermoet, Henny and Margaret Ireland Responsible Homebirth voorlichting verloskunde thuisbevallen in Australië sterk pleidooi om bevalling thuis te presteren ds II 5 (CSS 104) in engels
411 1986 Joordens, A. Zwangerschapsbegeleiding voor Marokkaanse vrouwen voorlichting verloskunde instructie aan verloskundigen bundeling van bijeenkomsten georganiseerd door kruiswerk ds III-8 (CSS …) geen ruimte voor cultuur van Marokko, slechts voorlichting van Nl-se gewoonten
412 1982 Martina, R., Zuidinga,R. kursus partuspunktuur en enige homeopathie onderwijs verloskunde acupunctuur e.a. behandelingsmogelijkheden lesmateriaal van acupunten en homeopathie middelen ds III-8 (CSS …) gecopieerde cursus materiaal. Bevat een concept artikel voor het tijdschrift
413 1989 Bekker, Ans de, Monique Bruins De boom en de tuinlieden. De bond van vrouwelijke verloskundigen in Nederland: een antwoord op het vroedvrouwenvraagstuk? Onderzoek naar de eerste vakvereniging van vroedvrouwen over de jaren 1897-1903 geschiedenis verloskunde vereniging, beroepsbond organisatieleven in 19e eeuw; positie en gehalte van de vroedvrouw in loop der tijd; oprichting van de bond van vrouwelijke verloskundigen;de Bond in de jaren 1900-1903: pensioen; samenwerking voor een betere ds III-8 (CSS 463 S II) goed geanalyseerde geschiedenis
414 z.j. 1896? Niemeijer, M., Nijhoff en Wintgens enquete onder artsen over positie vroedvrouwen in Nederland rapport verloskunde stand der verloskundigen enquetevragen en de uitwerking ds z.j. 2 (CSS .. ) copie van de originele enquete
415 z.j. Homble, A.G. Geschied- en volkskundige excerpten omtrent het <vroemoersamt> rapport verloskunde Tilburgse vroedvrouwen historie over vroedvrouwen ds z.j. 2 (CSS .. ) copie van artikel
416 z.j. 1983? Willem Frijhoff Non satis dignitatis… Over de maatschappelijke status van geneeskundigen tijden de Republiek artikelen geneeskunde status medicijnen historie van de stand der geneesheren: afkomst/stand waaruit geneesheren stammen ds z.j. 2 (CSS .. ) copie van artikel
417 z.j. 1911? commissie olv prof. Bolk Bijblad bij NTvG, rapport over het vroedvrouwvraagstuk rapport verloskunde vroedvrouwvraagstuk vroedvrouwvraagstuk vanuit de geneesheren belicht: verheffen van de stand: toelatingscriteria ds z.j. 2 (CSS SY II) toelating/opleiding/examinatoren
418 z.j.1926? Ausems, A.W. Het ambt der vroedvrouwen rede verloskunde vroedvrouwvraagstuk visie op vroedvrouwambt ds z.j. 2 (CSS S V) visie van van Ausems
419 1993 WHO Psychosocial and Mental Health Aspects of Women's Health verslag verloskunde genderdifferences gender en reproductive health, mental health issues for women ds IV 8 (CSS1701) verslag van vrouwenziekten en de behandelingsresultaten op psychosociaal gebied
420 1998 Groningen Aan de wieg van de toekomst. 15 jaar geboorte informatie centrum Groningen voorlichting verloskunde voorlichting over beroep wieg toekomst/ pijn bij baring ds IV 8 (CSS SV) interessante voorlichting, mmv Aya Crébas
421 z.j. na 1949 Baumann, E.D. Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde geschiedenis geneeskunde/verloskunde copie hoofdstuk uit monografie verloskundegeschiedenis: van Deventer, Boerhaave ds z.j. 2 (CSS …) interessant: ondanks onderwijs aan vroedvrouwen toch bevindingen dat hun niveau tekort schiet.
422 z.j. ws 1985 Sluijs, E.M., J.P. Dopheide, J. van der Zee Overzichtsstudie onderzoek eerstelijn. Stand van het wetenschappelijk onderzoek in en over de eerstelijnsgezondheidszorg en haar raakvlakken gezondheidszorg verloskundigen organisatie verloskunde in tachtiger jaren verschuivingen in zorg en plaats van bevalling ds z.j. 2 (CSS …) opleiding vroedvrouwen/ participatie huisartsen in verloskunde, gynaecologendeel; prijzen verloskundige zorg in 1985
423 1976 Veldman, F., samensteller, Academie voor haptonomie en kinesionomie Life welcomed and affirmed voorlichting haptonomie zwangerschapsbegeleiding explicatie van de haptonomie in de zwangerschap ds II-5 (CSS 897) engelstalige voorlichting
424 1998 Beek, Linda van, Margreet Verschoore Reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie. Omdat nieuw leven geen risico mag lopen. scriptie verloskunde reanimatie pasgeborene hoe frequent in huisstituatie vindt reanimatie plaats, verschil tussen thuis en ziekenhuissituatie, kwaliteit reanimatieonderwijs ds IV-8 (CSS 1520S XXXIV) bevat vragenlijst aan ouders
425 1998/1999 Berg, Ellen van den, Saloewa van der Leede Informatieverstrekking aan een nullipara in het derde zwangerschapstrimester door de eerstelijns verloskundige scriptie verloskunde voorlichting analyse van alle voorlichtingsaandachtpunten ds IV-8 (CSS 1687) scriptie uit Belgische opleiding te Turnhout
426 1999 Ruige, Annerieke Van aderlating tot zwangerschapsgymnastiek. Pijn en pijnbestrijding bij de baring in Nederland, 1847 - circa 1960 scriptie geschiedenis/verloskunde medisch historisch onderzoek naar pijn en pijnbestrijding methoden psycho-prophylaxe, inhalatiemethoden ds IV-8 (CSS1692 vervolgscriptie op 'Laet mij sulcx noit weer beleven'
427 1999 Huitema, Marlies, Katja van Vliet, Annemiek Richters Ervaringen van vrouwen met de triple test. Een exploratief, kwalitatief onderzoek voorlichting vrouwengezondheidszorg maternale serum screening opzet, casussen, begeleiding met te maken keuzes, omgaan met kansgegevens ds IV-8 (CSSS XXI) samenwerking tussen rouwengezondheidszorg LUMC en sectie medische psychologie
428 1999 Becht, Barbara A.C. Prenatale perineummassage. Preventie van perineumproblemen? scriptie verloskunde perineum preventie lestsel: soort+genezing; massage: effect; literatuurvermeldingen; conclusie ds IV-8 (CSS 1685 S XI) eindconclusie toont de verwarring die kan ontstaan door de spelregels van onderzoeksmethodes te eerbiedigen
429 1999 Olphen Fehr, Juliana van The Lived Experience of Being in a Caring Relationship with a Midwife During Childbirth scriptie psychologie/verpleegkunde/verloskunde psychologie en verloskunde Ervaring van een vrouw die in een zorgrelatie met haar verloskundige staat ds IV-9 (CSS 1704) engels.Literatuur onderzoek en vragenlijst
430 1999 Verhoeff, Pieter Nynke, titel van film over het leven van Nynke van Hichtum van Pieter jelles Troelstra scenario drama bevallingen in verfilming totaal scenario met briefje om inlichtingen ds IV-9 (CSS 1704) Geboortescene Jelle Troelstra
431 1999/2000 Engelen, Th, F. van Poppel De sterftecrisis onder zuigelingen, 1911. Oorzaken, regionale en sociale verschillen in Nederland. eindverslag demografie piek in zuigelingensterfte door hittegolf hittegolf oorzaak van piek in zuigelingensterfte ds IV-9 (CSS…) interessant hoofdstuk 8 : vroedvrouwen reageren
432 2000 Katz Rothman, Barbara Spoiling the Pregnancy. The introduction of prenatal diagnosis to the Netherlands onderzoeksverslag ovv CSS genderstudies/verloskunde politiek, vrouwengeneeskunde kritische benadering van innovaties binnen verloskunde ds V-1 (CSS …) met praktijksituaties
433 2000 Stuurgroep Modernisering Verloskunde augustus 2000 Meerjarenvisie op de verloskundige zorgverlening in de 21e eeuw onderzoeksverslag verloskunde verloskundige organisatie eerstelijns, tweedelijnsverloskunde ds V-1 (CSS 1839 academisering fysiologische verloskunde: onderzoek in eerstelijn promoten
434 1981 Haastert, J. van De organisatie van de gezondheidszorg in het Arrondissement van Breda gedurende de franse overheersing, 1811-1813 verslag geneeskundige zorg bestand beoefenaren gezondheidszorg inventarisatie van alle werkers in gezondheidszorg in genoemd gebied in genoemd tijdvak ds III-8 (CSS S I) Franse wetgeving van toepassing in Breda; copie van hoofdstuk
435 1920 Gribling, J.L.B. Het vroedvrouwen-vraagstuk in Noord-Brabant artikel verloskunde R.K. visie op kindertal, vroedvrouwtaken verantwoording van het tekort aan R.K. vroedvrouwen en pleidooi voor R.K. opleiding in Brabant ds IV-9 (CSS S V) sterk R.K. getint betoog
436 z.j.; 1814? Staatsraad provincie Noord-Brabant C.G. Hultman No.72 Besluit van den 13e augustus 1821 No. 16, waarbij wordt gearresteed de Lijst der verschillende Geneeskunst-Oefenaren, in de Provincie Noord-Braband inventarislijst geneeskundige zorg bestand beoefenaren gezondheidszorg Bestand in hele provincie Noord Brabant ds z.j. 2 (CSS SV) zie ook ds III-8 verslag arrondissement Breda
437 2001 Inspectie voor de Gezondheidszorg Draaiboek voor de Neonatale screening op AGS, CHT en PKU overheidsinstructie preventieve gezondheidszorg zuigelingen screening op stofwisselingsziekten instructie voor het afnemen van bloed voor screening ds V-1 (CSS …) vierde druk
438 2000 SROV, Stichting Rotterdamse opleiding tot Verloskundige Jaarverslag 2000 jaarverslag verloskundige opleiding jaarcijfers van opleiding SROV bezetting staf/studenten/geslaagden etc. ds V-1 (CSS …) summier verslag, nauwelijks verloskunde cijfers aanwezig
439 2001 SROV, Stichting Rotterdamse opleiding tot Verloskundige Jaarverslag 2001 jaarverslag verloskundige opleiding jaarcijfers van opleiding SROV bezetting staf/studenten/geslaagden etc. ds V-1 (CSS …) summier verslag, nauwelijks verloskunde cijfers aanwezig
440 2002 SROV, Stichting Rotterdamse opleiding tot Verloskundige Jaarverslag 2002 jaarverslag verloskundige opleiding jaarcijfers van opleiding SROV bezetting staf/studenten/geslaagden etc. ds V-1 (CSS …) summier verslag, nauwelijks verloskunde cijfers aanwezig
441 2004 SROV, Stichting Rotterdamse opleiding tot Verloskundige Jaarverslag 2004 jaarverslag verloskundige opleiding jaarcijfers van opleiding SROV bezetting staf/studenten/geslaagden etc. ds V-1 (CSS …) summier verslag, nauwelijks verloskunde cijfers aanwezig
442 2004 Bakker, Esther C., Marianne J. Nieuwenhuijze Voorlichting in de eerstelijns verloskundige praktijk. Beleidsvisie Vroedvrouwenschool Maastricht visiestuk voorlichting beleidsvisie vroedvrouwenschool Maastricht instructie aan verloskundigen mbt door hen te geven voorlichting ds V-1 (CSS …) uitgebreide lijst onderwerpen ter voorlichting
443 2011 Meuwese-Jongejeugd, Lea Jabaay, Frithjofna Abbink PSIE: zwangerschapsimmunisatie. Veranderingen in het programma overheidsinstructie preventieve gezondheidszorg immunisatie tijdens graviditeit uitleg van de materie en logistieke veranderingen ds V-1 (CSS …) verzorgde uitgave via RIVM, bevat inlegvel
444 2013 Schultz, E.C. (Loes) Nederlandse verloskundigen, hun historie en verloskundig erfgoed: een veronachtzaamd gebied scriptie geschiedenis/verloskunde ontwikkelingen in verloskundige zorg verloskundigen in historisch perspectief ds V-1 (CSS …) studie naar attitude van verloskundigen t.a.v. eigen historie
445 1995 Bestuur Verloskundige Werkgroep Deventer Jaarverslag 1995 VWD jaarverslag verloskunde oveerzicht verloskundig beleid 1995 Deventer inventarisatie zorgverleners, richtlijnen ds IV-9 mooie inventarisatie
446 z.j. Commissie Verloskundige Voorziening bundel copieën vanaf 1963 notulen vergadering sociale geneeskunde verzameling materiaal standpunt overzicht uit full text analyseren ds z.j. 2 copieën ter analyse
447 z.j. Commissie Verloskundige voorziening 1949-1950 bundel copieën, praktisch verloskundige onderwijs semi-artsen, bevoegdheidsuitbreiding verloskundigen notulen vergadering sociale geneeskunde verzameling materiaal standpunt overzicht uit full text analyseren ds z.j. 2 copieën ter analyse
448 z.j. Commissie Verloskundige voorziening 1950-1951 verhouding arts-vroedvrouw; vrije keuze notulen vergadering sociale geneeskunde verzameling materiaal standpunt overzicht uit full text analyseren ds z.j. 2 copieën ter analyse
449 z.j. Commissie Verloskundige voorziening 1952-1955 moeilijkheden nascholing vroedvrouwen; Opnieuw: practisch verloskundige onderwijs voor semi-artsen notulen vergadering sociale geneeskunde verzameling materiaal standpunt overzicht uit full text analyseren ds z.j. 2 copieën ter analyse
450 2009 Schultz, E.C. (Loes) Postpartum Depressie tussen Kraamtranen en Postpartum Psychose scriptie geschiedenis/verloskunde postpartum depressie, een ziektebeeld analyse van tijdperk en med.wet.sch. Onderzoek vergelijk een helder beeld van ppd als aandoening ipv modeziekte ds V-1 (CSS…) aandacht voor 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale
451 1989 Petersen, J.W. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg uit "van zoete wijn en bittere medicijn" scriptie copie hoofdstuk verloskunde geschiedenis van verloskunde genealogie van vroedvrouwen in de achttiende/negentiende eeuw ds III-8 (CSS 1412) zeer algemene behandeling van de stof
452 1987 Royal College of Midwives Trust Report of the royal college of midwives rapport verloskunde profesionele identiteit toekomstige rol verloskundige Engeland ds III-8 (CSS …) curriculumbeschrijving
453 1987 R.K. Vereniging Moederschapszorg Rapport werkgroep structuur en werkwijze verloskundig centrum in relatie tot de opleiding rapport verloskundige opleiding inventarisering werkomgeving opleiding en opleidingscapaciteit ds III-8 (CSS 1548) State of the art van de opleiding
454 1998 H.M. Cromheecke-Reus 100 jaar Drentse vroedvrouwenvereniging rapport verloskundigen vereniging Drentse vroedvrouwvereniging situatie Drente in vergelijking tot Nederland
455 1990 R.K. Vereniging Moederschapszorg "Structuren in beweging" Verloskundig centrum: van wens tot werkelijkheid? verloskundige opleiding
456 1984 Timmermans, Ineke de vroedvrouw documentatiemap middelbare school hoe wordt je vroedvrouw verslag van jonge vrouw die verloskundige wil worden ds III-8 handgeschreven
457 1983 Keijzer, A., S. Bok, C. Naaktgeboren, O. Bleker, K. Gnirrep, B. Schuytvlot Teeltuin van het menselijck geslacht. Tentoonstelling van boeken, manuscripten en instrumenten over verloskunde voor 1800 in de Universiteitsbibliotheek Singel 425, Amsterdam tentoonstellingsoverzicht verloskunde instrumenten, boeken, reglementen uit collectie Vrolik, A'damse klinieken tentoonstellingsgids gevuld met historisch verslag ds III-8 oppervlakkige behandeling van onderwerp
458 1954 G.R. Post De Amsterdamse vroedvrouw uit de 18e eeuw scriptie verloskunde historische regelgeving en opleiding vanaf 18e eeuw collectie copieën van archiefstukken ds I-1 inbreng vanuit auteur minimaal
459 1995 Mariëlle van den Broek, Heidi van Kuijlen De Wet BIG. De gevolgen van de Wet BIG voor verloskundige scriptie verloskunde kaderwet BIG, totstandkoming en gevolgen ontstaan, doelstelling wet; titelbescherming beroepen, voorbehouden handelingen, tuchtrecht, consequenties archiefdoos Wet BIG overzichtelijke, heldere scriptie; bevat brief van J. Klomp aan auteurs